Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

NG2 - Uchwała Rady Nadzorczej NG2 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (24/2012)

NG2 - Uchwała Rady Nadzorczej NG2 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (24/2012)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej NG2 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd NG2 S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2011 w wysokości 61 440 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Wnioskowana dywidenda na 1 akcje wynosi 1,60 PLN. Pozostałą część zysku w wysokości 26 187 994,88 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 88/100) Zarząd rekomenduje przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu dotyczącą ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 27 września 2012 roku oraz
terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 16 października 2012 roku. Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Mariusz Gnych Wiceprezes
2012-05-17 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7