Trwa ładowanie...
d48es5k
d48es5k
espi

NICOLAS GAMES S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (20/2013)

NICOLAS GAMES S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (20/2013)
Share
d48es5k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NICOLAS GAMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nicolas Games informuje, że otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu następującej treści: Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jako osoba zobowiązana, tj. w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka) informuję, że poza obrotem w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, w związku z zarejestrowaniem w KRS w dniu 9 kwietnia 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 51.747.837 akcji serii O Spółki nabyłem 11.839.258 akcji tej serii. Objęcie ww. akcji nastąpiło po cenie emisyjnej równej 0,05 zł za jedną akcję w ramach subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w granicach kapitału docelowego. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję również, iż obecnie posiadam 27.839.258 akcji, które uprawniają do
27.839.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 10,35% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto, w odniesieniu do 6.169.578 akcji posiadam nieodwołalne pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu w sposób według uznania, z którego wynika 6.169.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,29 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiada 2,29% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku powyższym posiadam łącznie uprawnienie do wykonywania 34.008.836 głosów z 34.008.836 akcji Spółki co stanowi odpowiednio 12,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz odpowiada 12,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto informuję, że w wyniku objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej nabyłem 16.000.000 akcji serii N Spółki, w związku z czym z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału o emisję serii N w dniu 25 stycznia 2013 r. zmienił się mój udział w głosach Spółki, tj. przekroczony został próg 10% udziału w głosach Spółki. Tym samym
po rejestracji podwyższenia w związku z serią N posiadałem 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,05 zł za akcję Spółki, które uprawniały do 16.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 7,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,37% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz ponadto, w odniesieniu do 6.169.578 akcji posiadałem nieodwołalne pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu w sposób według uznania, które uprawniały łącznie do 6.169.578 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 2,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,84% udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z czym posiadałem łącznie uprawnienie do wykonywania 22.169.578 głosów z 22.169.578 akcji, co stanowiło 11,21% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadało 11,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą stanu posiadania w związku z rejestracją w KRS emisji akcji serii N nie posiadałem akcji Spółki, natomiast posiadałem uprawnienie do wykonywania prawa głosu w
zakresie wskazanym powyżej tj. uprawnienie do wykonywania 6.169.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z takiej samej liczby akcji, co stanowiło 3,12% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadało 3,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż nie istnieją żadne podmioty zależne od mnie, posiadające akcje Spółki. Poza posiadaniem wskazanego powyżej pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 6.169.578 akcji Spółki, nie istnieją również osoby trzecie, z którymi mam zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze nas akcji Spółki. W okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia przewiduję możliwości dalszego zwiększania udziałów liczby głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki Nicolas Games S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Tomasz Majka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48es5k

Podziel się opinią

Share
d48es5k
d48es5k