Trwa ładowanie...
d3pj4u1

Niewielkie poprawki Senatu do noweli ustawy o wyrobach budowlanych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań materiałów budowlanych - przewiduje nowela ustaw: o wyrobach budowlanych oraz Prawo budowlane, do której niewielkie poprawki przyjął w piątek Senat.

Share
d3pj4u1

Regulacja ustanawia podobne do europejskich zasady wprowadzania na polski rynek krajowych wyrobów budowlanych nieobjętych przepisami europejskimi. Wzmacnia też rolę nadzoru budowlanego w zakresie kontrolowania wyrobów oraz nakłada na producenta, importera i sprzedawcę obowiązek przekazywania kupującemu informacji o wyrobie i jego charakterystycznych parametrach. Chodzi o tzw. krajową deklarację właściwości użytkowych, która będzie zawierać m.in. parametry dotyczące przydatności zastosowania materiału budowlanego, np. współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku materiału izolacyjnego, czy nasiąkliwość i wytrzymałość cegły.

Nowela umożliwi Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB) publikowanie wyników badań materiałów budowlanych. Teraz urząd nie ma obowiązku publicznego informowania o przeprowadzonych kontrolach. GUNB będzie zobowiązany publikować wyniki niezależnie od tego, czy będą one pozytywne czy negatywne. Firmy, które produkują dobrej jakości wyroby budowlane, będą miały darmową reklamę, a te, które oszukują - będą znane klientom. GUNB będzie badał te wyroby, które jego zdaniem budzą wątpliwości. Wyniki kontroli mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą nadal organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) w sprawach materiałów budowlanych będzie Rada Wyrobów Budowlanych. GINB będzie powoływał i odwoływał jej członków spośród osób rekomendowanych m.in. przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych lub mających szczególną wiedzę techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych. Rada będzie miała obowiązek przekazywania właściwemu ministrowi ds. budownictwa sprawozdania z działalności.

d3pj4u1

Właśnie zapisów o Radzie dotyczą przyjęte poprawki Senatu - jedna z nich zakłada, że dotychczasowa Rada Wyrobów Budowlanych będzie pełnić swoje obowiązki do czasu wyboru nowej. Inne poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący.

Znowelizowana ustawa umożliwi nieodpłatne pobieranie do badań próbek wyrobów budowlanych u sprzedawcy, a także próbek wyrobów składowanych na placach budowy, jeżeli powstająca tam inwestycja jest na sprzedaż. Dotyczy to również budynków powstających z pieniędzy publicznych. Nie będzie wówczas potrzebne na tym etapie wszczynanie formalnej kontroli przez GUNB i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego.

Według noweli GUNB oraz wojewódzcy inspektorzy będą mieli nadal obowiązek informowania producentów, dystrybutorów i sprzedawców materiałów budowlanych o planowanych kontrolach z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Chodzi o tzw. kontrolę podmiotową, która dotyczy przedsiębiorcy. W przypadku kontroli przedmiotowej będą jednak mogli pobierać próbki materiałów budowlanych u sprzedawców bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producenci i importerzy będą musieli ponadto przechowywać przez 10 lat dokumentację o wyrobach budowlanych. Chodzi m.in. o dokumentację techniczną, w tym deklarację właściwości użytkowych czy krajowe oceny techniczne wystawiane przez instytuty badawcze, wyznaczone przez ministra ds. budownictwa.

Za ustawą głosowało 53 senatorów, przeciw było 28. Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

d3pj4u1

Podziel się opinią

Share
d3pj4u1
d3pj4u1