Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

NORTH COAST - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Moderni...

NORTH COAST - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (8/2013)
Share
d45iqfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Umowa została zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ("Agencja") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Beneficjent"). Umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę 8,8 mln zł, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych, których suma wyniosła 35,2 mln zł. W ramach zawartej umowy Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji polegającej na wprowadzeniu nowej technologii produkcji sera mozzarella i ricotta. Agencja zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi dofinansowania, na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność, jednak nie więcej niż 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh