Trwa ładowanie...
d1jy32m

NOVITA - Raport roczny R 2014

NOVITA - Raport roczny R 2014

Share
d1jy32m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 84 301 82 064 20123 19 488
Zysk z działalności operacyjnej 12 319 8 505 2 941 2 020
Zysk przed opodatkowaniem 12 139 8 156 2 898 1 937
Zysk netto 9 806 6 581 2 341 1 563
Pozostałe dochody całkowite -58 -10 -14 -2
Dochody całkowite razem 9 748 6 571 2 327 1 560
Ilość akcji w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Zysk na jedną akcję 3,92 2,63 0,94 0,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 670 8 250 3 024 1 959
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 755 -3 034 -658 -720
Przepływy pieniężne netto z działalności fiansowej -9 345 -5 774 -2 231 -1 371
Przepływy pieniężne netto razem 573 -558 137 -133
Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa obrotowe 23 496 21 465 5 513 5 513
Aktywa trwałe 71 470 74 921 16 768 18 065
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako do sprzedaży 58 45 14 11
Aktywa razem 95 024 96 431 22 294 23 252
Zobowiązania krótkoterminowe 3 829 11 365 898 2 740
Zobowiązania długoterminowe 9 243 9 234 2 169 2 227
Kapitał własny 81 952 75 832 19 227 18 285
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP Kurs na koniec okresu: stan na 31.12.2014 r. - 4,2623; stan na 31.12.2014 r. - 4,1472 Średnie kursy w okresie: za okres od 31.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 4,1893; -za okres 31.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 4,2110
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
r2014_1.pdf opinia i raport biegłego rewidenta
r2014_2.pdf oświadczenia Zarządu
r2014_3.pdf list Prezesa Zarządu
r2014_4.pdf sprawozdanie finansowe
r2014_5.pdf informacja dodatkowa
r2014_6.pdf sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2015-03-20 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m