Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

NOWAGALA - Obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych (17/2014)

NOWAGALA - Obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych (17/2014)
Share
d6bm21m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż 16 aździernika 2014 roku powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, 16 października 2014 roku zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji emitenta nastąpiło na podstawie uchwał nr 13 i 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta z 30 czerwca 2014 roku. Umorzeniu uległo 9.220.757 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, którym odpowiadało 9.220.757 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Z łącznej ilości umorzonych akcji 237.149 nabyto na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 roku, a akcjonariuszom wypłacono wynagrodzenie łączne 536.767,93 złotych. Pozostałe 8.983.608 akcji własnych nabyto bez wynagrodzenia od spółki zależnej CNG Luxembourg S.a.r.l. na podstawie umowy przeniesienia własności akcji. Umorzenie akcji spółki nastąpiło w ramach
umorzenia dobrowolnego. Po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych kapitał zakładowy emitenta wynosi 46.893.621 złotych i dzieli się na 46.893.621 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 46.893.621. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)
d6bm21m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2014-10-16 Zbigniew Polakowski prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m