Trwa ładowanie...
d2a51p0

NOWAGALA - Raport roczny R 2013

NOWAGALA - Raport roczny R 2013

Share
d2a51p0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 017 181 780 37 762 43 555
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 030 -5 130 -2 619 -1 229
Zysk (strata) brutto 33 094 -6 698 7 859 -1 605
Zysk (strata) netto 35 237 -5 473 8 368 -1 311
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 258 10 283 4 811 2 464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 056 -2 869 -726 -687
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 331 -7 355 -4 353 -1 762
Przepływy pieniężne netto, razem -1 113 -23 -264 -6
Aktywa razem 271 273 272 817 65 411 66 733
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 004 93 153 13 745 22 786
Zobowiązania długoterminowe 10 794 13 342 2 603 3 264
Zobowiązania krótkoterminowe 46 210 79 811 11 142 19 522
Kapitał własny 214 269 179 664 51 666 43 947
Kapitał zakładowy 56 114 57 038 13 531 13 952
Liczba akcji 56 114 378 57 038 073 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,75 -0,11 0,18 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,75 -0,11 0,18 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,57 3,80 1,10 0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,57 3,80 1,10 0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,07 - 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2013.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie finansowe 2013.pdf
Jednostkowe sprawozdanie z działalności 2013.pdf
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego-jednostkowy 2013.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA biegły jednostkowe 2013.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA - rzetelność sprawozdania jednostkowego 2013.pdf
Jednostkowa opinia i raport biegłego rewidenta 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2014-03-21 Paweł Górnicki wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Polakowski główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0