Trwa ładowanie...
d2ysuds
espi

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2ysuds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 774 177 158 49 703 44 241
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 979 6 753 3 376 1 686
Zysk (strata) brutto 9 396 4 562 2 269 1 139
Zysk (strata) netto 8 974 5 307 2 168 1 325
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 615 23 629 6 912 5 901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 958 -4 746 -2 647 -1 185
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 088 -15 471 -4 127 -3 864
Przepływy pieniężne netto, razem 1 147 3 341 277 834
Aktywa razem 322 585 316 418 73 036 79 897
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 204 115 668 26 989 29 207
Zobowiązania długoterminowe 43 440 59 741 9 835 15 085
Zobowiązania krótkoterminowe 75 764 55 927 17 154 14 122
Kapitał własny 203 381 200 750 46 047 50 691
Kapitał zakładowy 57 038 57 038 12 914 14 402
Liczba akcji 57 038 073 57 038 073 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,10 0,04 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,10 0,04 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,19 3,91 0,95 0,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,19 3,91 0,95 0,99
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
*Podajemy bilansową zmianę wartości środków pieniężnych z uwzględnieniem zmiany wyceny z tytułu różnic kursowych.Średni kurs NBP: 3,9603 zł/euro na dzień 31 grudnia 2010 roku; 4,4168 zł/euro na dzień 31 grudnia 2011 roku. Dodatkowo informujemy, że użyte do przeliczenia pozycji walutowych średnie kursy NBP dla dolara amerykańskiego wyglądały następująco: 3,4174 zł/usd na dzień 31.12.2011r. i 2,9641 zł/usd na dzień 31.12.2010r.Średnia kursów NBP: 4,0044 zł/euro w roku 2010; 4,1401 zł/euro w roku 2011.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Ceramika Nowa Gala SA.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA - rzetelność sprawozdania skonsolidowanego 2011.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA biegły rewidend - skonsolidowane 2011.pdf
Opinia i raport skons CNG 2011.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 Ceramika Nowa Gala SA.pdf
Sprawozdanie z działalności grupy 2011 Ceramika Nowa Gala SA.pdf
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego- skonsolidawany 2011 Ceramika Nowa Gala SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-12
CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2ysuds

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2012-03-12 Paweł Górnicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Zbigniew Polakowski Główny Księgowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2ysuds

Podziel się opinią

Share
d2ysuds
d2ysuds