Trwa ładowanie...
d1whta5

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 198 451 213 656 47 127 51 192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 146 11 419 272 2 736
Zysk (strata) brutto -3 982 6 089 -946 1 459
Zysk (strata) netto -1 639 7 192 -389 1 723
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 306 15 700 6 959 3 762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 174 -8 630 -1 466 -2 068
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 039 -9 183 -5 471 -2 200
Przepływy pieniężne netto, razem 44 -2 733 10 -655
Aktywa razem 299 062 314 966 72 112 77 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 886 110 519 23 362 27 034
Zobowiązania długoterminowe 12 616 15 535 3 042 3 800
Zobowiązania krótkoterminowe 84 270 94 984 20 320 23 234
Kapitał własny 202 176 204 447 48 750 50 009
Kapitał zakładowy 56 114 57 038 13 531 13 952
Liczba akcji 56 114 378 57 038 073 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 0,15 -0,01 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 0,15 -0,01 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,31 4,33 1,04 1,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,31 4,33 1,04 1,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,07 - 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2013.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013.pdf
Sprawozdanie z działalności grupy 2013.pdf
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego-skonsolidowany 2013.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA biegły skonsolidowane 2013.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA rzetelność sprawozdania skonsolidowanego 2013.pdf
Skonsolidowana opinia i raport biegłego rewidenta 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2014-03-21 Paweł Górnicki wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Polakowski główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5