Trwa ładowanie...
d1m2yrb

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

NOWAGALA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1m2yrb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 865 198 451 42 696 47 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 065 1 146 493 272
Zysk (strata) brutto 562 -3 982 134 -946
Zysk (strata) netto 2 242 -1 639 535 -389
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 123 29 306 4 326 6 959
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 989 -6 174 -1 668 -1 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 587 -23 039 -856 -5 471
Przepływy pieniężne netto, razem* 8 086 44 1 930 10
Aktywa razem 289 048 299 062 67 815 72 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 379 96 886 20 735 23 362
Zobowiązania długoterminowe 56 072 12 616 13 155 3 042
Zobowiązania krótkoterminowe 32 307 84 270 7 580 20 320
Kapitał własny 200 669 202 176 47 080 48 750
Kapitał zakładowy 46 894 56 114 11 002 13 531
Liczba akcji 46 893 621 56 114 378 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 -0,03 0,01 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 -0,03 0,01 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,28 4,31 1,00 1,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,28 4,31 1,00 1,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 - 0,02 -
*bilansowa zmiana wartości środków pieniężnych z uwzględnieniem zmiany wyceny z tytułu różnic kursowych
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności grupy 2014.pdf
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego-skonsolidowany 2014.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA biegły rewident skonsolidowane 2014.pdf
Oświadczenie zarządu Ceramika Nowa Gala SA w sprawie rzetelności skonsolidowane 2014.pdf
Skonsolidowana opinia i raport biegłego rewidenta 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2015-03-23 Paweł Górnicki wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zbigniew Polakowski główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb