Trwa ładowanie...
d2jsqey

NOWAGALA - Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu ...

NOWAGALA - Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r. (109/2011)

Share
d2jsqey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało miejsce w dniu 21 grudnia 2011r., zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że uchwała numer 5 nie uzyskała stosownej większości głosów i nie została podjęta. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka. § 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym)
, w tym za uchwałą oddano 24 691 665 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA
NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Sławomir Wykręt, 2. Łukasz Szteleblak, § 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w
głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie informacji Zarządu
o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawę wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
10. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje: § 1.Zmienia się
dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, na następujące: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych w ilości nie większej niż 11 407 614 (jedenaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji ." § 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian. § 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 827 760 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 23 863 915 głosów. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych , art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje: §1. Utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, kapitał rezerwowy - kapitał finansowania nabycia akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) - pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych. § 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian. § 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 20 710 059 głosów, przeciwko 3 981 616 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jsqey

| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Waldemar Piotrowski Prezes zarządu
2011-12-21 Zbigniew Plakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jsqey

Podziel się opinią

Share
d2jsqey
d2jsqey