Trwa ładowanie...
d3tv3x1

NOWAGALA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (104/2011)

NOWAGALA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (104/2011)

Share
d3tv3x1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 104 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011723 - dla której właściwy w sprawach rejestrowych pozostaje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 (1 prim) oraz 402(2 prim) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2011 r. na godz. 12.30.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego spółki Ceramika Nowa Gala S.A.: Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7.Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawę wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art.362 § 1 pkt. 8)
Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku. 10.Zamknięcie obrad. 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 30 listopada 2011r. Żądanie winno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres ? wza@nowa-gala.com.pl w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 2.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w pkt 1,
zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres ? wza@nowa-gala.com.pl - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 3.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 402(3 prim) k.s.h., został
zamieszczony na stronie internetowej Spółki - http://www.nowa-gala.pl/pl/index/html/id:220/Walne_Zgromadzenia.Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@nowa-gala.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji,
z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. "Ceramika Nowa Gala" S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu "Ceramika Nowa Gala" S.A. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Dzień rejestracji
uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 grudnia 2011 roku ("Dzień Rejestracji"). 8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami "Ceramika Nowa Gala" S.A. w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 25 listopada 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 6 grudnia 2011r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a)były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 5 grudnia 2011r. r. oraz b)zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 25 listopada
2011r. i nie później niż w dniu 6 grudnia 2011r. ? do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 19 i 20 grudnia 2011r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu
z KRS a pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS oraz ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 9.Dostęp do dokumentacji. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3 prim) § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki http://www.nowa-gala.pl/pl/index/html/id:220/Walne_Zgromadzenia. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku oraz inne materiały związane z walnym
zgromadzeniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ zwołanego na dzień 21-12-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularz do wykonywania prawa głosu.pdf | | | | | | | | | | |
| | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | | | | | | | | | | |
| | pełnomocnictwo - formularz.pdf | | | | | | | | | | |
| | Opinia Zarządu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2011-11-25 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1