Trwa ładowanie...
d3tbqpa
newconnect

Obowiązki informacyjne spółek NewConnect

Spółki działające na alternatywnym rynku NewConnect coraz większą uwagę przywiązują do obowiązków informacyjnych. Dobre relacje z inwestorami stają się bowiem dużą szansą do polepszenia ich pozycji konkurencyjnej na rynku.
Share
d3tbqpa

Spółki, które chcą pozyskać kapitał poprzez debiut na rynku giełdowym zobowiązane są do spełnienia obowiązków informacyjnych. Dotyczą one informacji, których ujawnienie mogłoby się wiązać ze znacznym wpływem na cenę walorów przez nią emitowanych. Spółki debiutujące w alternatywnym systemie obrotu poddawane są mniejszym restrykcjom informacyjnym w porównaniu do spółek notowanych na rynku głównym.

Spółki NewConnect nie muszą zmieniać zasad rachunkowości na MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), dzięki czemu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów. Ważnym uproszczeniem ASO są również mniej restrykcyjne obowiązki w zakresie raportów bieżących i okresowych. W porównaniu z rynkiem regulowanym spółki notowane na NewConnect nie mają bowiem obowiązku składania raportów kwartalnych, a raport półroczny musi zawierać jedynie wybrane informacje finansowe, bez konieczności ich zbadania przez audytora. Obowiązkowe pozostają jednak zaudytowane raporty roczne oraz raporty bieżące, których zakres jest jednak zdecydowanie węższy niż w przypadku rynku regulowanego.

*Raport roczny zawiera co najmniej: *

d3tbqpa

1) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego;

2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro);

3) roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;

4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej "sprawozdaniem z działalności emitenta";

d3tbqpa

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk;

6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy niniejszego dokumentu i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.

*Raporty półroczne zawiera co najmniej: *

d3tbqpa

1) wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe, (przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową emitenta;

2) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia wybranych informacji finansowych, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta", zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyk;

3)oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

d3tbqpa

Spółki, które mają zamiar zadebiutować na rynku NewConnect mimo mniejszych wymagań informacyjnych zdają sobie sprawy z potrzeby przekazywania istotnych informacji inwestorom. Bez tego ich pozycja konkurencyjna byłaby znacznie zagrożona. Inwestorzy obdarzają obecnie dużym zaufaniem spółki, które dbają nie tylko o powodzenie własnego biznesu, ale mają na uwadze interesy akcjonariuszy. Fundusz Venture Capital One Ray Investment SA, który w niedługim czasie planuje debiut na rynku NewConnect przywiązuje dużą wagę do obowiązków informacyjnych.Bogusław Bartoń - prezes zarządu spółki podkreśla, że _ nieodzownym elementem ich działalności jest dbanie o dobre relacje z inwestorami. Cel ten ma być osiągnięty między innymi poprzez regularne i rzetelne przekazywanie informacji _.

Marzena Mliczak / IPO.pl

d3tbqpa

Podziel się opinią

Share
d3tbqpa
d3tbqpa