Trwa ładowanie...
d32s32b
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d32s32b

28.12. Warszawa - CIR informuje:

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

d32s32b

Rząd zmienił uchwały:

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010;

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010;

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Socjeta per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administrartion Services GmbH Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych, w latach 2009-2010.

d32s32b

Rada Ministrów przyjęła wnioski dotyczące utworzenia:

- instytucji gospodarki budżetowej pn. "Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie";

- instytucji gospodarki budżetowej pn. "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA".


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

d32s32b

Projekt nowelizacji ustawy wynika z konieczności wdrożenia zapisów rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, ustanawiającego jednolite zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem, począwszy od 1 stycznia 2010 r. państwa członkowskie stosują minimalne wymagania dotyczące otrzymywania płatności bezpośrednich, wprowadzając limit kwotowy (100 euro) lub limit powierzchniowy (1 ha). Obecnie w Polsce obowiązuje już limit 1 ha w stosunku do wszystkich płatności realizowanych w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, z wyjątkiem płatności do owoców miękkich. W związku z tym w projekcie nowelizacji ustawy wprowadzony zostanie limit powierzchniowy w wysokości 1 ha również w stosunku do owoców miękkich.

Zmianie ulegną również przepisy dotyczące sposobu uznania albo odmowy uznania danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Obecnie przepis ten odnosił się tylko do płatności obszarowych. Należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy UE dotyczące szczególnych okoliczności mają zastosowanie także do płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz płatności do krów i owiec. W związku z tym należy wprowadzić podobne rozwiązanie również w Polsce, poprzez wskazanie, że w odniesieniu do tych płatności uznanie albo odmowa uznania danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie następować w decyzji w sprawie przyznania tych płatności.

Kolejna zmiana związana jest z uchyleniem art. 20 ust. 3 ustawy o płatnościach, upoważniającego ministra rolnictwa do określenia w rozporządzeniu rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Konsekwencją tej zmiany jest przepis mówiący, że decyzje w sprawie dowodów powstania okoliczności nadzwyczajnych będą podejmować kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu składania wniosków o płatności za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR. W tej formie będzie można składać wnioski od 15 marca 2011 r. Uregulowano również przypadki, gdy do wniosku składanego elektronicznie niezbędne jest dołączenie dokumentów. Ma to miejsce w przypadku wniosków m.in. o płatność cukrową czy zwierzęcą. Dopuszczalne będzie dołączenie skanu wymaganych dokumentów bądź dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ponadto możliwe będzie przesłanie tych dokumentów pocztą lub złożenie ich bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.

d32s32b

Uregulowano sprawy związane z przyznaniem spadkobiercy rolnika płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, do krów i owiec w sytuacji, gdy postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku nie zostało zakończone. W tych przypadkach spadkobierca dołącza do wniosku o wypłatę płatności zaświadczenie sądu o zrejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub potwierdzoną kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierca, po zakończonym postępowaniu sądowym, musi złożyć prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna ma być odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli dotyczących: zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania chorób oraz dobrostanu zwierzęcego.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przedłożone przez ministra zdrowia.

d32s32b

Rząd zdecydował o ustanowieniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który będzie realizowany w latach 2011-2015. Będzie to pierwszy taki program poświecony problematyce zdrowia psychicznego.

Jego zasadniczym celem będzie promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi także o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W programie założono również rozwój badań naukowych i tworzenie systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Program będzie realizowany przez ministrów: sprawiedliwości, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację zostanie zaangażowany Narodowy Fundusz Zdrowia oraz włączą się samorządy województw, powiatów i gmin. Będą mogły w nim uczestniczyć m.in.: organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i kościoły. Realizacją programu będzie kierował minister zdrowia, koordynujący także wykonanie zadań.

Ustanowienie programu jest konieczne z wielu powodów. Po pierwsze od wielu lat rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. Od 1990 do 2004 r. liczba leczonych ambulatoryjnie wzrosła o 131 proc., a hospitalizowanych o 45 proc. Ocenia się, że co najmniej 10 proc. dzieci i młodzieży, tj. 900 tys. osób w wieku do 18 roku życia, wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Rośnie liczba osób po 65 roku życia potrzebujących opieki psychogeriatrycznej. Zagrożenie popełnieniem samobójstwa wciąż jest wysokie. W latach 1990-2004 o ponad 22 proc. wzrosła liczba samobójstw zakończonych śmiercią. Poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego stanowią bezrobocie, stres w pracy, bieda, emigracja zarobkowa, nadużywanie alkoholu i narkotyków. W tym kontekście realizacja programu powinna ograniczyć występowanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawić jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

d32s32b

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010, przedłożoną przez ministra gospodarki.

W związku ze światowym kryzysem finansowym, zmniejszył się popyt na wyroby elektroniczne, co odbiło się na kondycji spółki Sharp.

Zgodnie z aktualnymi możliwościami Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 462 500 000 zł (poprzednio 595 500 000 zł) i utworzenia 2138 miejsc pracy do końca 2011 r. i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od momentu utworzenia (przy czym miejsca pracy stworzone w 2006 r. zostaną utrzymane co najmniej do końca 2011 r.). Wśród nowo zatrudnionych 91 osób ma się legitymować wyższym wykształceniem. Poprzednio inwestor deklarował utworzenie 3000 miejsc pracy do końca 2010 r. i utrzymanie ich przez co najmniej 5 lat. Program będzie realizowany do końca 2011 r.

Łączne nakłady na realizację programu, w tym z budżetu państwa, wyniosą 56 157 599 zł. Wpływy do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego oszacowano na 238 181 883 zł. Planuje się, że dodatkowo w otoczeniu inwestycji zatrudnienie znajdzie ok. 2000 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Ze względu na sytuację makroekonomiczną i ogólnoświatowy spadek zapotrzebowania na opony do samochodów ciężarowych i autobusów firma Bridgestone Stargard Sp. z o.o. musiała zweryfikować swoje plany dotyczące zatrudnienia.

Firma zobowiązała się ukończyć inwestycję do końca 2010 r. Ma też ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 794 000 000 zł do końca 2010 r. i utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Zmienić ma się jedynie liczba tworzonych miejsc pracy. Zgodnie z obecnymi deklaracjami, ma ich powstać 600 do końca 2010 r. i powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia. 194 stanowiska pracy mają być dla osób z wyższym wykształceniem. Pierwotnie planowano utworzenie 759 miejsc pracy i utrzymanie ich przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia.

Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację programu wyniosą 6 388 967 zł i mają być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją. Szacuje się, że do budżetów: państwa i jednostek samorządu terytorialnego powinno trafić 84 557 881 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Socjeta per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administrartion Services GmbH Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych, w latach 2009-2010, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Niezbędne korekty wynikają z konieczności uwzględnienia zmian organizacyjnych i dostosowania programu do obecnych możliwości inwestora. Po pierwsze chodzi o zmianę nazwy polskiego oddziału, która będzie brzmieć: UniCredit Business Partner Societa Consortile per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce i UniCredit Business Partner GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Po drugie spółka zweryfikowała plany dotyczące parametrów inwestycyjnych.

Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 732 408 zł do końca 2011 r. i utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Pierwotnie nakłady zaplanowano na 18 497 800 zł. Redukcja dotknęła też planowane miejsca pracy. Miało ich powstać 435. Obecnie firma chce utworzyć 340 miejsc pracy (dla osób z wyższym wykształceniem) do końca 2010 r. i utrzymać je przez co najmniej 5 lat od daty powstania.

Szacuje się, że wsparcie z budżetu na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją wyniesie 1 338 136 zł. Do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego powinno trafić 1 658 553 zł. Dodatkowo w otoczeniu inwestycji powinno powstać 60 nowych miejsc pracy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów przyjęła wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. "Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie", przedłożony przez ministra zdrowia.

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: "Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie" (PDZ Jurata). Powstanie ona na bazie istniejącej jednostki i przejmie jej zadnia, a organem założycielskim będzie dla niej minister zdrowia.

Przedmiotem działalności PDZ Jurata będzie prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej, która umożliwi aktywny wypoczynek i rehabilitację osobom niepełnosprawnym. Będzie on także organizować turnusy rehabilitacyjne. Zapewni obsługę konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, organizowanych zwłaszcza przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Oznacza to, że nowa jednostka dzięki udzielaniu pomocy osobom z różnymi schorzeniami będzie realizowała zadania publiczne w postaci promocji zdrowia, propagowania postaw prozdrowotnych i aktywnego wypoczynku.

Źródłem przychodów PDZ Jurata będą m.in. wpływy ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności statutowej. Zysk zostanie przeznaczony na rozwój działalności PDZ Jurata, w tym inwestycje i wzrost środków obrotowych. Nowa jednostka nie obciąży budżetu państwa dodatkowymi wydatkami.

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie tworzą 3 budynki: "Wielkopolanka", "Marysieńka" i "Zatoka". Jest w nim 135 miejsc noclegowych.

PDZ Jurata w latach 2009-2010 zorganizował turnusy rehabilitacyjne, w tym dla dzieci i ich opiekunów poszkodowanych przez powódź w Małopolsce (360 powodzian), czyli wspomógł rząd w działaniach na rzecz osób dotkniętych klęskami żywiołowymi. Ostatnio przeprowadzono w nim także szkolenia dla 570 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej związane z tzw. dopalaczami.


Rada Ministrów przyjęła wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA", przedłożony przez ministra zdrowia.

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA" (Wydawnictwo). Ma ona powstać przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA". Organem założycielskim nowej jednostki będzie minister zdrowia.

Wydawnictwo będzie świadczyć usługi informacyjno-edukacyjne w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy pomocy swoich publikacji będzie udzielać merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Przede wszystkim będzie wydawać książki i czasopisma dotyczące problematyki uzależnień i problemów z nimi związanych. Poza tradycyjnymi publikacjami zajmie się także wydawaniem materiałów multimedialnych.

Źródłem przychodów Wydawnictwa będą wpływy ze sprzedaży świadczonych przez nie usług.

Obecne wydawnictwo było dochodowe i wpłacało zyski do budżetu państwa. Ma ono także wyrobioną markę na rynku księgarskim i ponad 2700 odbiorców swoich książek.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ akuc/

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b