Trwa ładowanie...
d2ire0x

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d2ire0x

31.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ponadto zaakceptowano:

d2ire0x

- projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

- projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

d2ire0x

Proponowane zmiany dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentacją bieżącą i archiwalną, co wynika ze zmian technologicznych (mających wpływ na jej powstawanie i gromadzenie), a zwłaszcza z elektronicznego zarządzania nią w coraz większej liczbie instytucji publicznych.

Na podstawie zmienionych regulacji stworzone zostaną możliwości wprowadzenia uproszczonego sposobu gromadzenia dokumentacji papierowej. Powinno to zwiększyć efektywność zarządzania całością dokumentacji (papierowej i elektronicznej) w podmiotach zobowiązanych do jej wytwarzania i gromadzenia.

Zaproponowano przepisy, które usprawnią kontrolę wykonywaną przez archiwa państwowe nad dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi wytworzonymi i zgromadzonymi przez podmioty publiczne. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia kosztów kontroli i usprawnienia sposobu przechowywania zasobów archiwalnych w tych podmiotach.

Zgodnie z założeniami, komórki organizacyjne wykonujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa zostaną zwolnione z obowiązku tworzenia odrębnych archiwów (archiwów wyodrębnionych). Dotychczasowe dokumenty związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa zostaną przekazane do archiwów zakładowych, które są odpowiednio zabezpieczone i chronione (archiwa te już funkcjonują zatem nie trzeba będzie ich tworzyć).

d2ire0x

Tym samym MON zostanie zwolniony z obowiązku przeprowadzania kontroli w archiwach wyodrębnionych, co przyniesie określone oszczędności. Jednocześnie komórki organizacyjne, które przestaną tworzyć archiwa wyodrębnione będą miały mniej obowiązków organizacyjnych. Ponadto nie będą musiały przekazywać materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, ale będą mogły je przekazywać do miejscowych archiwów państwowych, które znajdują się blisko ich siedzib. Oznacza to dla nich mniejsze wydatki na realizację tego zadania.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

d2ire0x

Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać ustawa z 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Znikną też ulgi w podatkach dochodowych dla NFI, co może przynieść rocznie około 4,1 mln zł wypływów w sektorze finansów publicznych, z tego 3,2 mln zł powinno trafić do budżetu państwa, a 0,9 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego. Uchylenie tej ustawy oznacza nowelizację wszystkich przepisów z nią związanych.

W ocenie ministra skarbu państwa ta zmiana jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP) został zakończony. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) są aktualnie spółkami działającymi na podstawie Kodeksu spółek handlowych, o różnym składzie akcjonariatu, w tym z udziałem akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi. Spółki te nie powinny zatem stosować w swoich nazwach określeń "narodowy" i "fundusz inwestycyjny". Po drugie, zwolnienia podatkowe przyznane NFI straciły swoje uzasadnienie. Z chwilą powołania NFI zwolniono je z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego. Oznacza to, że obecnie nie realizując już PPP, NFI znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych spółek akcyjnych, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców.

W projekcie ustawy przyjęto roczny okres ochrony praw nabytych wobec NFI i osób, które nabyły akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przed wejściem w życie proponowanych zmian. Okres ten będzie liczony od początku 2013 r. i przejściowo umożliwi zachowanie prawa do zwolnienia z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

d2ire0x

Projekt zakłada, że od 1 maja 2012 r. przestanie funkcjonować 13 delegatur terenowych ministra skarbu państwa. Oznacza to redukcję niepotrzebnych struktur i etatów, co wpisuje się w proces zmniejszania zatrudnienia w administracji publicznej, zapowiadany przez premiera w listopadowym expos,.

Zdaniem ministra skarbu państwa, dalsze utrzymywanie delegatur jest nieuzasadnione z powodu zaawansowanego procesu przekształceń własnościowych i zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek. Efektem likwidacji delegatur, stanowiących część ministerstwa, będzie podniesie efektywności pracy w resorcie. Zdecydowano, że zadania dotychczas realizowane przez delegatury zostaną przejęte przez ministra skarbu państwa i wojewodów.

Przyszłe oszczędności, wynikające z likwidacji delegatur, będą związane m.in. z wynagrodzeniami, czynszami za wynajem lokali, opłatami za energię elektryczną i ogrzewanie oraz usługi telekomunikacyjne. Oszczędności te wyniosą 30 proc. dotychczasowych kosztów, tj. 2,7 mln zł rocznie. Oznacza to również zmniejszenie zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa o 12 proc.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d2ire0x

Podziel się opinią

Share
d2ire0x
d2ire0x