Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d7qfp1s

08.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d7qfp1s

- projekt ustawy o wyrobach medycznych.

Rada Ministrów wydała rozporządzenia:

- w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;

- w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r.;

d7qfp1s

- w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r.

Podjęła uchwały:

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, pod nazwą: Linia produkcyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, w latach 2009-2010";

- w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d7qfp1s

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na 31 grudnia 2008 r.

Wysłuchała informacji na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra gospodarki.

d7qfp1s

Projekt ustawy wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie, bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji, itp.

Z rozwiązań dyrektywy będą mogły skorzystać podmioty polskie, ponieważ nowe prawo nie wprowadza rozróżnienia na usługodawców krajowych i zagranicznych.

Dzięki nowym przepisom uproszczona zostanie procedura administracyjna dotycząca podejmowania i wykonywania działalności usługowej. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności. Projekt wprowadza również przepisy dotyczące uwzględniania spełnionych wymogów, zgodnie z przepisami jednego z państw przez właściwe organy państwa, na terytorium którego podejmuje się działalność usługową.

Nowe prawo przewiduje utworzenie tzw. pojedynczych punktów kontaktowych, które pełnić będą funkcje ewidencyjne i informacyjne. Punkty umożliwią dokonanie wszystkich niezbędnych procedur w jednym miejscu, a także zwiększą dostępność informacji na temat wymogów, które trzeba spełnić, by taką działalność wykonywać.

d7qfp1s

Spod przepisów nowej ustawy zostaną wyłączone niektóre zawody i działalności usługowe. Będą to m.in. zawody związane z przepisami ustawy Prawo przewozowe, prawo o notariacie, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o radiofonii i telewizji, o zawodach pielęgniarki i położnej (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o ochronie osób i mienia, czy o komornikach sądowych i egzekucji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy wdraża przepisy dyrektyw dotyczące obowiązków wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz zasad klasyfikacji i oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi. Projekt porządkuje też obowiązujące przepisy, które były nieprecyzyjne i utrudniały jednoznaczne ich rozumienie oraz stosowanie w praktyce.

d7qfp1s

W projekcie rozdzielono i odmiennie uregulowano zagadnienia dotyczące trzech rodzajów wyrobów medycznych, czyli: wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Takie potraktowanie zagadnienia pozwoli wytwórcom i autoryzowanym przedstawicielom na przeprowadzanie właściwej dla danego wyrobu oceny zgodności, wprowadzanie do obrotu oraz używanie tych wyrobów zgodnie z zasadami, obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Nowe przepisy uwzględniają wstępne wymagania dotyczące wywiązania się Polski z obowiązku przekazywania do Europejskiej Bazy Danych o Wyrobach Medycznych informacji dotyczących:

- wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia tych wyrobów oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,

- zagadnień związanych z incydentami medycznymi,

- badań klinicznych wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Zgodnie z przepisami, baza danych prowadzona przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinna zawierać dane dla wszystkich rodzajów i wszystkich klas wyrobów medycznych (I, IIa, IIb i III). Z tego względu wytwórcy i autoryzowani przedstawiciele firm z siedzibą w Polsce mają obowiązek powiadomienia prezesa Urzędu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, natomiast dystrybutorzy i importerzy - po sprowadzeniu produktu na Polski.

W ten sposób Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie dysponował możliwie pełnym obrazem wyrobów będących w obrocie i używanych na rynku krajowym, co jest niezbędne do skutecznego sprawowania nadzoru, a także właściwego postępowania w przypadku incydentów medycznych. Za incydent medyczny związany z wyrobem uważa się m.in. wadliwe działanie, oznakowanie lub wadliwą instrukcję używania wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci, poważnego pogorszenia stanu zdrowia.

Nowe przepisy określają, odmiennie niż to było dotychczas, że każdy krajowy importer i dystrybutor wyrobów medycznych ma obowiązek powiadomienia o jego wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu lub używania w Polsce.

Zaproponowano rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu o wydawanie opinii o substancjach, które - stosowane oddzielnie - mogą być uznane za produkt leczniczy, a są integralną częścią wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji.

Ponadto prezes Urzędu będzie wydawał tzw. świadectwa wolnej sprzedaży wyrobów, których wytwórcy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Przewiduje się, że za wydanie świadectwa, czynności rejestracyjne dotyczące wyrobów i podmiotów, wydanie pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych i wydanie opinii o przydatności produktu leczniczego, prezes Urzędu będzie pobierał opłaty stanowiące dochód budżetu państwa.

W projekcie ustawy określono tryb udzielania pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych, reguły ich prowadzenia, odpowiedzialność za badania oraz sposób ich dokumentowania, rejestrowania danych i przeprowadzania kontroli. Na uwagę zasługuje konieczność wykonania badań klinicznych dla wyrobów największego ryzyka (klasa III) i wyrobów przewidzianych do implantacji.

Rozszerzono zakres przepisów karnych, które mają zapobiec wprowadzaniu do obrotu i użycia wyrobów bez przeprowadzonej oceny zgodności z wymaganiami albo po terminie ważności certyfikatów, wyrobów niewłaściwie oznakowanych, udostępnionych niezgodnie z przeznaczeniem, błędnymi instrukcjami lub z innymi wadami powodującymi narażenie życia i zdrowia pacjentów, użytkowników lub osób trzecich.

Przepisy ustawy zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych, a także zniwelują dotychczasowe bariery w obrocie tymi produktami między Polską a krajami Unii Europejskiej.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, przedłożone przez przewodniczącego Rady Statystyki.

Podstawowym zadaniem programu badań statystycznych na 2010 r. będzie dostarczenie rzetelnych, obiektywnych, profesjonalnych i społecznie użytecznych oficjalnych informacji statystycznych.

W programie ujęto badania prowadzone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obejmuje on także badania realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej.

Jego zakres tematyczny jest wynikiem współpracy i szerokich konsultacji organów administracji centralnej i terenowej, władz samorządowych, organizacji społecznych i związkowych z przedstawicielami środowisk naukowych.

Tematyka programu zapewnia wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych, wynikających z członkostwa naszego kraju w organizacjach międzynarodowych. Zaspokaja również potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ramach badań informacje statystyczne umożliwiają również określanie podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania zobowiązany jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednocześnie, ze względu na zbliżony zakres badań i danych w stosunku do roku 2009, w programie nie przewidziano znaczącego wzrostu obowiązków informacyjnych, mimo wprowadzenia nowych badań. Oczekuje się też, że wprowadzenie elektronicznej metody pozyskiwania danych od respondentów oraz zwiększanie zakresu danych pozyskiwanych ze źródeł administracyjnych, zmniejszy uciążliwości dla podmiotów przekazujących je do celów statystycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt zamieszczono na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl <http://www.stat.gov.pl>.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W rozporządzeniu przewidziano, że stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku 2010 wyniesie 0,85 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 73,10 zł.

Przyjęte wyżej wartości uwzględniały:

- zapisaną w ustawie budżetowej na 2010 r. kwotę 600 mln zł przeznaczoną na zwrot podatku i jego wypłatę,

- koszty realizacji tego zadania przez gminy w wysokości 12 mln zł,

- przewidywaną powierzchnię użytków rolnych wynoszącą ok. 8,04 mln ha, do których rolnicy będą występować o zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku odbywać się będzie za okresy 6-miesięczne, na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosków powinny zostać dołączone faktury VAT lub ich kopie.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 2005 r. przewiduje dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich do wysokości 50 proc., ale nie mniej niż 40 proc. składki.

W rozporządzeniu określono, że dopłaty do składek dla rolników obejmą umowy ubezpieczenia na:

- uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, suszy, itp. - będzie to 50 proc. składki do 1 ha uprawy,

- zwierzęta gospodarskie (bydło, konie, owce, kozy, drób i świnie) w przypadku strat spowodowanych huraganem, powodzią, deszczem nawalnym, gradem, piorunem, lawiną, obsunięciem się ziemi - do wysokości 50 proc. składki do 1 sztuki.

Szacuje się, że w 2010 r. ubezpieczeniami zostanie objęte 4,5 mln ha, a liczba ubezpieczonych zwierząt nie powinna przekroczyć 70 tys. sztuk.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, pod nazwą: Linia produkcyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, w latach 2009-2010", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Celem programu jest wdrożenie nowej inwestycji o innowacyjnym charakterze. W jej wyniku powstaną nowe miejsca pracy o wysokiej produktywności oraz podniesiony zostanie poziom technologiczny produkcji. Inwestycja realizowana będzie przez spółkę Volkswagen Motor Polska.

W regionie dolnośląskim zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego, które znajdują się przede wszystkim w specjalnych strefach ekonomicznych.

Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych w programie w latach 2009-2010 wyniosą 11.700.000 zł. W związku z realizowanym projektem, inwestor zadeklarował poniesienie nakładów w wysokości 238.520.000 zł oraz utworzenie 50 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich co najmniej przez 5 lat.

Przewidywane wpływy do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosą ok. 48,6 mln zł w latach 2009-2010 i ok. 173,2 mln zł w okresie następnych 5 lat, przy realizacji zobowiązań inwestycyjnych w pełnej wysokości.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra obrony narodowej.

Rada Ministrów zgadza się na podpisanie umowy między Polską a USA dotyczącej stacjonowania amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Umowa jest konieczna dla funkcjonowania w Polsce m.in. bazy systemu obrony przeciwrakietowej oraz rozmieszczenia baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. W przyszłości umowa może objąć także inne przedsięwzięcia związane z pobytem w Polsce amerykańskich sił zbrojnych.

W umowie uregulowano bardzo wiele zagadnień związanych ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce. Określono status oraz warunki pobytu amerykańskich sił zbrojnych, w tym żołnierzy oraz personelu cywilnego, członków ich rodzin, a także podmiotów pracujących na rzecz amerykańskiego wojska, np. wykonawców kontraktowych USA.

Warto podkreślić, że w umowie postanowiono, iż siły zbrojne USA oraz ich personel zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa na całym terytorium naszego kraju. Zawarto w niej też zagadnienia dotyczące jurysdykcji, której podlegaliby amerykańscy żołnierze w Polsce w sytuacji naruszenia przez nich prawa. Ustalono warunki zatrzymania, aresztowania i nadzoru nad personelem USA i członkami rodzin. Wskazano warunki przeprowadzania ćwiczeń amerykańskich wojsk w Polsce. Uregulowano kwestie zwolnień podatkowych.

Zawarcie tej umowy stworzy podstawy prawne do pobytu sił zbrojnych USA w Polsce. Będzie ona miała istotne znaczenie w kontekście współpracy polsko-amerykańskiej w ramach NATO, jako uzupełnienie umowy NATO SOFA.


Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na 31 grudnia 2008 r., przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Sprawozdanie przedstawia składniki majątku państwowego i zawiera oszacowanie ich wartości, w przypadkach gdy udało się je wycenić. Wynika z niego, że spośród wszystkich składników mienia Skarbu Państwa największą wartość miały grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udziały.

Pod koniec 2008 r. grunty należące do Skarbu Państwa miały powierzchnię 11 453 mln ha, co stanowiło 36,7 proc. terytorium kraju. Największą powierzchnię zajmowały Lasy Państwowe (67 proc.) i grunty rolne (21 proc.), głównie zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa w 2008 r. zmniejszyła się o 89 tys. ha. Było to spowodowane sprzedażą ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Szacunkowa wartość gruntów Skarbu Państwa wyniosła ok. 276 mld zł.

W 2008 r. spadły ceny gruntów w miastach. W efekcie wartość miejskich gruntów Skarbu Państwa zmniejszyła się ze 177 do 140 mld zł, przy niewielkich zmianach powierzchni. Ponad 80 proc. gruntów miejskich Skarbu Państwa jest trwale zagospodarowanych przez oddanie w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, to należy zwrócić uwagę na drogi krajowe, które miały długość 18.520 km, a ich wartość odtworzeniowa, wraz z mostami i podobnymi obiektami, wynosiła 166,4 mld zł i w ciągu ubiegłego roku wzrosła o ponad 11 mld zł. Pod koniec 2008 r. Skarb Państwa posiadał akcje lub udziały w 1 302 spółkach (1 174 nadzorowane przez ministra skarbu państwa), z których działalność gospodarczą prowadziło 977. Wartość akcji i udziałów Skarbu Państwa oszacowano na 170 mld zł.

Należy podkreślić, że liczba spółek z udziałem Skarbu Państwa w ciągu ostatnich lat systematycznie spada. W 2008 r. spadek ten był nieco wolniejszy ze względu na większą skalę komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych (66 podmiotów) i jednostek badawczo-rozwojowych (10). Równocześnie zakończyła się prywatyzacja 67 spółek. Z rejestru wykreślono (w wyniku zakończenia likwidacji, upadłości, konsolidacji) 56 podmiotów.

W ub.r. nastąpił wyraźny spadek wartości akcji Skarbu Państwa (z 200 do 170 mld zł). Zdecydował o tym głównie spadek kursów giełdowych. Wartość należących do Skarbu Państwa akcji spółek publicznych zmniejszyła się, w porównaniu z 2007 r., o ponad 24 mld zł. W przypadku PGNiG był to spadek o 7,5 mld zł, a w przypadku PKO BP - o ok. 9 mld zł. Największe spółki Skarbu Państwa prowadziły działalność w elektroenergetyce, transporcie kolejowym i górnictwie węgla kamiennego. Wśród spółek giełdowych z dużym udziałem Skarbu Państwa wyróżniały się PKO BP i PGNiG, a w grupie innych - PZU.

W 2008 r. przychody ogółem z prywatyzacji wyniosły 2.371,74 mln zł. Do budżetu państwa wpłynęło 1.021,32 mln zł, co stanowiło 74,49 proc. planu wyznaczonego w ustawie budżetowej na 2008 r.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s