Trwa ładowanie...
d2xcch9

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości 4,931 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi 4 931 mln zł, podał Tauron.

Share
d2xcch9

"W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 931 mln zł. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi 4 931 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Tauron podał, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania grupy za 2015 r., przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty bilansowej wartości aktywów obejmujących istotną część majątku wytwórczego Grupy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

"Łączna wartość oszacowanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie obciążająca koszty rodzajowe wynosi 3 564 mln zł, a ich wpływ na wynik netto wynosi 2 916 mln zł" - czytamy dalej.

Wartość tych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA, przez którą grupa rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe, podano także.

d2xcch9

Spółka zastrzegła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione 9 marca 2016 r.

Tauron podał, że kluczowe założenia biznesowe wpływające na oszacowanie wartości odzyskiwalnej obejmowały przyjęte ścieżki cen energii elektrycznej i paliw, limity emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej, przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

"Dla częściowego zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków rynkowych i poprawy sytuacji Grupy w dłuższej perspektywie zarząd spółki rozpoczął prace nad aktualizacją strategii korporacyjnej. W ramach tego procesu rozpoczęto przegląd portfela inwestycyjnego mający na celu weryfikację projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Spółka finalizuje też prace nad nowym Programem Poprawy Efektywności na lata 2016-2018, który przyniesie kolejne oszczędności. Dodatkowo planowane jest osiągnięcie synergii wewnątrzorganizacyjnych poprzez uproszczenie modelu zarządzania. Spółka wskazuje, że trendy rynkowe są dominujące, jeśli chodzi o kształtowanie się długoterminowej perspektywy planowania rentowności wytwarzania energii elektrycznej, co w przypadku utrzymywania się niekorzystnych trendów może spowodować konieczność dokonania dalszych odpisów.

d2xcch9

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

d2xcch9

Podziel się opinią

Share
d2xcch9
d2xcch9