Trwa ładowanie...
d1z9xdf
pte

OFE Nordea półroczna struktura aktywów - korekta

...
Share
d1z9xdf

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 30.06.2009

PORTFEL INWESTYCYJNY Wyszczególnienie Liczba Wartość na dzień Udział w papierów wyceny aktywach wartościowych I Papiery wartościowe Suma 4 965 837 998,72 85,25% dopuszczone do obrotu publicznego: 1. Akcje spółek Suma 1 369 153 729,03 23,50% notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 1.1 Podstawowym Suma 1 355 616 712,39 23,27% Bank Polska Kasa 1 478 238 172 510 374,60 2,96% Opieki S.A. KGHM Polska Miedź 1 156 458 96 471 726,36 1,66% S.A. Polski Koncern 3 714 550 98 658 448,00 1,69% Naftowy Orlen S.A. Powszechna Kasa 4 786 065 126 974 304,45 2,18% Oszczędności Bank Polski S.A. Telekomunikacja 4 206 249 65 491 296,93 1,12% Polska S.A. 9 Obligacje, bony i Suma 3 567 900 583,83 61,25% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 9,1 skarbowe Suma 3 514 572 404,13 60,33% DS1013 185 292 187 017 068,52 3,21%
DS1015 205 000 217 267 200,00 3,73% DS1017 380 000 374 934 600,00 6,44% DS1110 210 293 221 615 175,12 3,80% PS0414 242 000 244 299 000,00 4,19% DZ1111 241 983 250 558 877,52 4,30% IZ0816 340 774 373 322 183,49 6,41% OK0710 159 465 152 368 807,50 2,62% PS0310 234 088 239 715 475,52 4,12% PS0412 119 948 118 939 237,32 2,04% PS0413 146 000 145 735 740,00 2,50% PS0511 325 000 321 525 750,00 5,52% WS0922 400 000 398 044 000,00 6,83% WZ0911 70 000 70 047 600,00 1,20% DS1019 60 000 58 720 200,00 1,01% II Papiery wartościowe Suma 83 225 376 041 419,33 6,46% niedopuszczone do obrotu publicznego: 14 Obligacje Suma 83 225 376 041 419,33 6,46% 14,2 Inne niż Suma 75 000 65 829 300,00 1,13% zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem Deutsche Bank AG London 5Y_CROCI 75 000 65 829 300,00
1,13% 14,3 Obligacje i inne Suma 8 225 289 366 525,69 4,97% dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 III Papiery wartościowe Suma 300 134 401 305,57 2,31% krajów OECD: 20 Depozyty bankowe i Suma 300 134 401 305,57 2,31% bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu Deutsche Bank AG London DEUT0518 300 134 401 305,57 2,31% IV Depozyty bankowe i Suma 311 118 323,34 5,34% bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej PKOD D1190609 1 110 139 232,83 1,89% PKOD D1290609 1 100 010 410,96 1,72% POZOSTAŁE SKŁADNIKI 37 836 814,39 0,65% AKTYWÓW AKTYWA RAZEM 5 825 235 861,35 100,00%

abs/

d1z9xdf

Podziel się opinią

Share
d1z9xdf
d1z9xdf