Trwa ładowanie...
dm75u1a

OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów

Miesięczna struktura aktywów wrzesień 2008 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE...
Share
dm75u1a

Miesięczna struktura aktywów wrzesień 2008 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca wrzesień 2008 r.

Data wyceny: 30/09/2008

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 71,14 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 3,64 wartościowe, w walucie polskiej 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 22,01 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,05 pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 0,10 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,61 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 1,82 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 0,46 20. Należności i inne 0,17

kom abs/

dm75u1a

Podziel się opinią

Share
dm75u1a
dm75u1a