Trwa ładowanie...
d43nica
miesiąc

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 30/09/2008

Share
d43nica

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 30/09/2008

d43nica

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 67,24% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 2.34% walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 25,35% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.14% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0.65% inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.95% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Środki pieniężne 0,14% 8. Należności 0.18%

kom abs/

d43nica

Podziel się opinią

Share
d43nica
d43nica