Trwa ładowanie...
d1tighl

OFE PZU Złota Jesień półroczna struktura aktywówinformuje

...

Share
d1tighl

11.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2010 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W
AKTYWACH
FUNDUSZU w
%

  1. Obligacje, bony i inne papiery 16 881 434 680,35 54,85 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1013 1 497 867 140,16 4,87 1.2. DS1015 1 319 357 655,82 4,29 1.3. DS1017 977 268 600,00 3,18 1.4. DS1019 882 990 000,00 2,87 1.5. DS1020 923 575 800,00 3,00 1.6. DZ1111 805 545 461,76 2,62 1.7. IZ0823 628 740 000,00 2,04 1.8. OK0112 1 015 205 385,60 3,30 1.9. OK0711 973 806 500,00 3,16 1.10. OK0712 839 160 000,00 2,73 1.11. PS0412 959 622 750,00 3,12 1.12. PS0413 1 339 212 800,00 4,35 1.13. PS0414 1 723 939 614,76 5,60 1.14. PS0415 951 377 700,00 3,09 1.15. WS0922 842 095 000,00 2,74 1.16. WZ0118 449 202 533,64 1,46
  2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 696 991 851,98 2,26 wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. 617 126 000,00 2,01
  3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 11 110 424 579,26 36,10 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 867 815 163,65 2,82 3.2. BANK ZACHODNI WBK S.A. 655 376 849,04 2,13 3.3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 372 922 621,26 1,21 3.4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1 049 258 248,28 3,41 3.5. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 349 646 495,40 1,14 3.6. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 597 618 917,40 1,94 3.7. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 679 914 516,80 2,21 3.8. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 1 112 775 840,64 3,62 S.A. 4.
d1tighl

Akcje spółek notowanych na regulowanym 341 937 959,07 1,11

rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
4.1. Immofinanz AG 328 641 821,79 1,07

  1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 46 530 866,92 0,15
  2. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 181 543 134,40 0,59 fundusze inwestycyjne zamknięte
  3. Obligacje i inne dłużne papiery 893 366 109,89 2,90 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy
  4. Obligacje emitowane przez Bank 360 304 140,00 1,17 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. IDS1018 309 018 640,00 1,00
  5. Środki pieniężne 158 760 222,81 0,52
  6. Należności 105 994 656,12 0,34

kom

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl