Trwa ładowanie...
d118z8v
miesiąc
03-09-2008 13:08

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 29/08/2008)


1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe ...

Share
d118z8v

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 29/08/2008)

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 59,774 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 3,868 % wartościowe, w walucie polskiej

4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 25,896 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na rynku 0,000 % pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,145 % 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000 % fundusze inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,000 % fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000 % ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach 12 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o 0,000 % której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5,297 % emitowane przez
spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000 % ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 Listy zastawne 0,964 % 17 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000 % 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 Należności 0,451 % 19 Środki pieniężne 3,605 % 100,000 %

kom abs/

d118z8v
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d118z8v
d118z8v