Trwa ładowanie...
d42xau8

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

...
Share
d42xau8

04.08. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/07/2010) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 61,059 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 3,789 % wartościowe, w walucie polskiej 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,000 % wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 29,471 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek 6. Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,000 % lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,128 % 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000 % fundusze inwestycyjne zamknięte 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000 % ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000 % mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,126 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000 % ustawy, o której mowa w pkt 6,
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17. Listy zastawne 0,692 % 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000 % 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,918 % Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 20. Należności 0,107 % 21. Środki pieniężne 0,711 %

kom mln/

d42xau8

Podziel się opinią

Share
d42xau8
d42xau8