Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI S.A. (9/2013)

OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI S.A. (9/2013)
Share
d1r0wii

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EMISJA OBLIGACJI PRZEZ HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 lutego 2013 r. Emitent powziął informację o wyemitowaniu w dniu 11 lutego 2013 r. przez Home Broker Nieruchomości S.A. (spółkę zależną od Emitenta) 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii D spółki Home Broker Nieruchomości S.A. ("Obligacje") o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 28.000.000 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Home Broker Nieruchomości S.A. ustalił trzy okresy odsetkowe: I. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 11 lutego 2013 r. a kończy się w dniu 11 lutego 2014 r., II. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 11 lutego 2014 r. a kończy się w dniu 11 lutego 2015 r., III. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na
dzień 11 lutego 2015 r. a kończy się w dniu 11 lutego 2016 r. Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień płatności odsetek. Odsetki za cały okres odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek. Obligacje zostaną wykupione w dniu 11 lutego 2016 r., a kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za III okres odsetkowy. Jeżeli jednak dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą Obligatariusze, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu. Wykup Obligacji (w tym wykup przed dniem wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities S.A.. Celem emisji Obligacji przez Home Broker Nieruchomości S.A.
jest rolowanie 28 Obligacji imiennych serii A. Obligacje nie są zabezpieczone. Na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka Home Broker Nieruchomości S.A. posiadała 4.425 tys. PLN zobowiązań długoterminowych oraz 52.800 tys. PLN zobowiązań krótkoterminowych. Home Broker Nieruchomości S.A. w latach 2013-2016 nie przewiduje zaciągania kolejnych zobowiązań kredytowych. Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje nie mają formy dokumentu. Emitent informuje również, że w dniu 11 lutego 2013 r. Home Broker Nieruchomości S.A. dokonał przydziału Obligacji, a zatem emisja Obligacji doszła do skutku. Podstawa prawna: art. 2 ust. 44 pkt a) oraz art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
5213280836 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii