Trwa ładowanie...
d245g3j
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (5/2015)

Share
d245g3j

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | | | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2015-02-27 | 2015-01-30 | |
| | Wartość aktywów netto | 9 535 665,71 | 9 951 974,85 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 379,44 | 397,87 | |
| | | | | |
| | Wartość certyfikatu spadła w lutym o 4,63% z 397,87 PLN do 379,44 PLN. Jednocześnie, indeks dużych spółek WIG20 zyskał 1,11%, podczas gdy szeroki indeks WIG, wspierany przez dynamiczne wzrosty spółek o średniej oraz zwłaszcza małej kapitalizacji rynkowej, zwyżkował o 2,31%. Strata wypracowana przez fundusz w minionym miesiącu wynikała w dużej mierze z relatywnie wysokiego zaangażowania jego aktywów w segment polskich dużych spółek. Niepewność towarzysząca konfliktowi na wschodzie Europy oraz skutkom ultra-łagodnej polityki pieniężnej prowadzonej przez szereg banków centralnych wymaga od zarządzających utrzymywania w dalszym ciągu aktywnej postawy w zarządzaniu aktywami funduszu. Na fali uruchomienia programu skupu aktywów banków w strefie euro w wysokości 60 miliardów euro miesięcznie od marca 2015 roku do września 2016 roku, na europejskich parkietach rozkwitła hossa. Najbardziej wzbogacić się mogli inwestorzy na włoskiej giełdzie, bowiem główny indeks zwyżkował tam o 8,95%. Z kolei, francuska oraz
niemiecka giełda przyniosła zyski na poziomie odpowiednio 7,54% oraz 6,61%. Relatywna słabość polskiej giełdy na tle europejskich odpowiedników była rezultatem utrzymującego się negatywnego sentymentu zagranicznych inwestorów do polskiego parkietu w związku z napiętymi relacjami z Rosją oraz obaw o możliwość poprawy wyników przez polskie spółki w warunkach dynamicznie zniżkujących cen konsumenckich. Trwający sezon wyników na giełdzie nierzadko obfituje w pozytywne niespodzianki, zwłaszcza w segmencie średnich oraz małych spółek (m.in. CCC, Amica, Ergis, Sfinks, Agora czy też AB), podczas gdy raporty banków były w większości przypadków bardzo zbliżone do rynkowych konsensusów. Miniony miesiąc nie dostarczył tak dobrych danych gospodarczych za styczeń w porównaniu do ubiegłomiesięcznych odczytów. Produkcja przemysłowa wzrosła bowiem o 1,7% (z 8,1% w grudniu 2014 roku), jednak dane były mocno obciążone wpływem czynników sezonowych (m.in. różnica w liczbie dni roboczych), sprzyjających warunków pogodowych
(gwałtowna zniżka dynamiki rocznej w segmencie ?wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę? z +5,0% w grudniu do -4,8% w styczniu) czy też strajkami w górnictwie. Wskaźnik PMI utrzymuje się jednak wciąż na bardzo wysokich poziomach (55,1 pkt w lutym), w czym duża zasługa dynamicznych wzrostów zamówień eksportowych oraz zwłaszcza krajowych w ostatnich miesiącach. Za przyspieszeniem krajowego przemysłu przemawiają również coraz lepsze odczyty wskaźników wyprzedzających w Niemczech (ZEW, IFO), jak i postępujące odbicie akcji kredytowej w obrębie strefy euro (wzrost udzielonych kredytów o 25 miliardów euro w styczniu, o 0,5% w ujęciu rocznym). Po bardzo udanych miesiącach odnotowanych na rynku pracy, luty przyniósł wzrost stopy bezrobocia o 0,5 punktu procentowego do 12,0%. Nic jednak nie wskazuje na to, by trend w kierunku silnego ożywienia na rynku pracy widoczny w drugiej połowie 2014 roku miał się odwrócić w najbliższym czasie. Według raportu PMI, tempo wzrostu
zatrudnienia osiągnęło w minionym miesiącu drugą najwyższą wartość w historii prowadzenia ankiet (od czerwca 1998 r.), co może świadczyć o bardzo pozytywnych nastrojach wśród polskich przedsiębiorców. Z kolei, odczyt sprzedaży detalicznej wskazuje na wzrost wydatków konsumenckich Polaków o ponad 3% w cenach stałych. Struktura danych napawa dużym optymizmem ? zaledwie dwie kategorie zanotowały spadek rok do roku (sprzedaż paliw oraz produktów w kategorii ?pozostałe? obejmujące m.in. handel przygraniczny na wschodzie Polski, silnie dotknięty gwałtowną deprecjacją rosyjskiego oraz białoruskiego rubla a także ukraińskiej hrywny). Ponadto, solidnie wzrosła sprzedaż dóbr trwałego użytku (4,5% rok do roku), co świadczy o wzroście optymizmu wśród konsumentów. Rekordowo niska dynamika cen konsumpcyjnych (-1,3% rok do roku) wraz ze wzrostem wynagrodzeń nominalnych o 3,6% stopniowo zwiększa siłę nabywczą Polaków. Dynamika realnego funduszu płac, uwzględniający oprócz powyższych czynników trend w liczbie zatrudnionych
osób, wzrosła do poziomu niewidzianego od listopada 2008 roku (6,2% rok do roku). Tym samym, konsumpcja powinna stanowić jeden z motorów rozwoju gospodarczego Polski w następnych kwartałach. Nic dziwnego zatem, iż do łask inwestorów wraca segment małych spółek, mocno przetrzebiony na skutek napięcia geopolitycznego na Ukrainie oraz obaw ekonomistów o skalę spowolnienia krajowej gospodarki. Obawy te okazały się jednak nieuzasadnione, gdyż dynamika PKB spadła zaledwie do 3,1% w ostatnim kwartale ubiegłego roku. 2015 rok powinien przynieść dalsze ożywienie koniunktury, w czym znaczny udział, obok konsumpcji, będą miały inwestycje prywatne. Zarówno ankieta dotycząca kondycji przedsiębiorstw, jak i ankieta dotycząca sytuacji na rynku kredytowym NBP sugerują wzrost zainteresowania oraz zapotrzebowania kredytem inwestycyjnym, natomiast raport PMI sygnalizuje najwyższy od przełomu 2010/2011 wzrost zaległości produkcyjnych, świadczący o możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych przez polskie przedsiębiorstwa. Bieżący
rok będzie stał także pod znakiem wzmożonych inwestycji publicznych w infrastrukturę kolejową oraz drogową. Za utrzymywaniem wysokiego zaangażowania w rynek akcyjny przemawiają ponadto niskie stopy procentowe, perspektywa odbicia inflacji w drugiej połowie roku, a także ożywienie koniunktury w Europie Zachodniej. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | TRUE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
W komentarzu zarządzających do wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny popełniono błąd edytorski polegający na wpisaniu wartości certyfikatu 382,43 złotych, podczas gdy prawidłową wartością jest kwota 379,44 złotych na certyfikat inwetycyjny.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-03-03 Paweł Klimkowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j