Trwa ładowanie...
d15ib1n
d15ib1n
espi

OPONEO.PL S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 c...

OPONEO.PL S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku na żądanie akcjonariusza (16/2012)
Share
d15ib1n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w dniu 04 czerwca 2012 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku (raport bieżący nr 14/2012) spraw: 1. Skupu akcji własnych przez Spółkę. 2. Wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd OPONEO.PL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkty, o następującym brzmieniu, które oznacza się jako: - pkt 19: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.", - pkt 20: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.",
- pkt 21: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.". Jednocześnie dotychczasowy pkt 19 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 22, a dotychczasowy pkt 20 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 23. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 i 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 12. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. 13. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. 18. Podjęcie
uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego projekty uchwał w sprawach wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego stanową załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienione zmiany porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 14/2012 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekty-uchwal-04062012.pdf | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku zgłoszone przez akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | projekt-uchwaly-przyjecie-zmienionego-porzadku-obrad.pdf | Projekt uchwały na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obraz | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 3418888 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d15ib1n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-06-05 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ib1n

Podziel się opinią

Share
d15ib1n
d15ib1n