Trwa ładowanie...
d34qt37

OPTEAM S.A. - Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10...

OPTEAM S.A. - Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. (1/2013)

Share
d34qt37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu sumy transakcji na wartość znaczącą z podmiotem Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 (KSG Tarnów) tj. od dnia 19.06.2012 r. ? data poprzedniego raportu nr 22/2012 r. o transakcjach z KSG Tarnów. Łączna wartość netto transakcji na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi: 2.175.466,18 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 18 groszy). Jednocześnie Spółka informuje, że najwyższą transakcją w łącznej kwocie obrotów z KSG Tarnów jest umowa zawarta w dniu 16.08.2012 r. Spółka w tej umowie działa jako Wykonawca, KSG Tarnów jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków zamówień materiałów eksploatacyjnych oraz dodatkowych modułów do urządzeń inkasenckich. Szacunkowa wartość umowy wynosi 920.200,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście złotych zero groszy). Umowę zawarto na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania. Strony określiły,
że w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę poszczególnych zamówień objętych zakresem umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 30% wartości pojedynczego zamówienia. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z KSG Tarnów za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37