Trwa ładowanie...
d20rifm
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. (38/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. (38/2013)
Share
d20rifm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą z podmiotem Prokuratura Okręgowa z siedzibą w Rzeszowie. Łączna wartość obrotów na dzień przekazania raportu wynosi 2.856.424,08 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote osiem groszy). Umową o najwyższej wartości w ramach kumulowanej kwoty obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie jest umowa zawarta w dniu 11.09.2013 r., w której Spółka występuje jako Wykonawca, a Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Spółkę sprzętu informatycznego dla zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury Okręgowej i dwóch Prokuratur Rejonowych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45D". Łączna wartość umowy wynosi brutto 1.136.148,54 (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 54/200 groszy). Łączna wartość kar umownych opisanych w umowie dla Zamawiającego i Wykonawcy nie
przekracza 10% wartości umowy jednak strony określiły, że zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody spowodowanej naruszeniem postanowień umownych przez Wykonawcę przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Pozostałe warunki realizacji umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20rifm

Podziel się opinią

Share
d20rifm
d20rifm