Trwa ładowanie...
d2kjcqz

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. (32/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. (32/2013)

Share
d2kjcqz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów kumulowanych z podmiotem: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 2.490.979,93 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 93/100 groszy). Spółka informuje, że umowa o najwyższej wartości spośród zawartych umów w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 07.01.2013 r., której przedmiotem jest realizacja przez Spółkę (Wykonawca) dla PGE Dystrybucja S.A. (Zamawiający) usług polegających na dostarczeniu i obsłudze serwisowej sprzętu i oprogramowania informatycznego łącznie z usługą wsparcia technicznego. Umowa będzie wykonywana do dnia 31.10.2013 r., a jej wartość netto wynosi: 998.760,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset
sześćdziesiąt złotych zero groszy). Umowa przewiduje, że w przypadku gdy Wykonawca (jego podwykonawcy lub pracownicy) dopuści się naruszenia opisanych w umowie zasad zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy oraz innych informacji, o których Wykonawca powziął wiadomość bez względu na źródło ich pochodzenia, a wiązanych z realizacją umowy za wyjątkiem gdy: - informacja jest powszechnie znana, -została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, -informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie zachowania tajemnicy, jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania
kumulowanej kwoty transakcji z PGE Dystrybucja S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za I kwartał 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz