Trwa ładowanie...
d1ddjv8

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. (5/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. (5/2013)

Share
d1ddjv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości obrotów kumulowanych z podmiotem Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16c (Uniwersytet Rzeszowski). Łączna wartość obrotów na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.601.965,23 zł (dwa miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze). Spółka informuje, że najwyższą spośród zawartych transakcji w ramach podanej wartości obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim jest umowa z dnia 28.01.2013 r., w której Spółka występuje jako Wykonawca, a Uniwersytet Rzeszowski jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wartość umowy wynosi netto 1.192.009,00 złotych (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięć złotych zero groszy). Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 60 dni od daty jej zawarcia. Umowa nie przewiduje naliczania kar
umownych dla Wykonawcy, przekraczających 10% wartości umowy, jednak ustala, że w przypadku gdy szkody przewyższą wartość kar, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą przekroczenia limitu kar umownych dla Wykonawcy w wysokości 0,01% ceny umownej netto za każdy dzień opóźnienia, są następujące przesłanki: - opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy, - opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, - opóźnienie w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad ( w okresie gwarancji). Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% ceny umownej netto za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z Uniwersytetem Rzeszowskiem za znaczącą przyjęto fakt, iż
łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

Podziel się opinią

Share
d1ddjv8
d1ddjv8