Trwa ładowanie...

Optimus chce do ekstraklasy

Giełdowa spółka rozpoczęła przedsprzedaż „Wiedźmina 2”. Pierwsze efekty są pozytywne

Optimus chce do ekstraklasyŹródło: WP.PL
de1xbks
de1xbks

.

Opti­mus dzię­ki „Wiedź­mi­no­wi 2” chciał­by awan­so­wać do świa­to­wej eks­tra­kla­sy producen­tów i dys­try­bu­to­rów gier kom­pu­te­ro­wych - mó­wi Mar­cin Iwiń­ski, czło­nek za­rzą­du gieł­do­wej firmy.

Ostat­ni rok był cza­sem grun­tow­nych zmian współ­ce. Fir­ma dzię­ki kon­wer­sji za­dłu­że­nia na nowe ak­cje zo­sta­ła od­dłu­żo­na. Po­zy­ska­ła też od in­we­sto­rów pie­nią­dze na dal­szy roz­wój.
- Je­ste­śmy go­to­wi do sko­ku w nad­prze­strzeń - twier­dzi Iwiń­ski, któ­ry 18 li­sto­pa­da wy­co­fał swo­ją wcze­śniej­szą re­zy­gna­cję z za­sia­da­nia we wła­dzach fir­my.

Bez dru­ko­wa­nia i po­da­ży

Adam Ki­ciń­ski, pre­zes Opti­mu­sa, do­da­je, że obec­ne za­so­by fi­nan­so­we spół­ki są wy­star­czające i że nie bę­dzie już mu­sia­ła w pra­cach nad „Wiedź­mi­nem 2” po­sił­ko­wać się kolejny­mi emi­sja­mi ak­cji.
- Nie pla­nu­je­my żad­nych pod­wyższeń ka­pi­ta­łu - za­pew­nia. Obec­nieka­pi­tał za­kła­do­wy Opti­mu­sa dzie­li się na 70 mln ak­cji. Wkrót­ce (NWZA prze­gło­so­wa­ło już od­po­wied­nie uchwa­ły) wzro­śnie o 20 mln sztuk, któ­re czę­ścio­wo (15 mln ak­cji po 1,8 zł) obej­mą wie­rzy­cie­le (kil­kaosób fi­zycz­nych, w tym za­ło­ży­cie­le iZbi­gniew Ja­ku­bas) w ra­mach kon­wer­sji po­ży­czek. Od­po­wied­nie umo­wy zo­sta­ną pa­ra­fo­wa­ne w naj­bliższych dniach.

de1xbks

W pią­tek spół­ka po­in­for­mo­wa­ła, że resz­tę pu­li (5 mln akcji) na­bę­dzie PKO TFI, pła­cąc po 2,25 zł. Na ostat­niej se­sji kurs wy­no­sił 2,94 zł. Pre­zes de­kla­ru­je, że Opti­mus nie bę­dzie już konwerto­wał po­zo­sta­łe­go za­dłu­że­nia (na ko­niec III kwar­ta­łu prze­kra­cza­ło 90 mln zł) na no­we ak­cje. Ja­ku­bas, któ­ry jest jed­nym z więk­szych wie­rzy­cie­li, nie ukry­wa, że był­by za­in­te­re­so­wa­ny ta­kim roz­wią­za­niem. Biz­nes­men, któ­ry ma obec­nie mniej niż 5 proc. ak­cji Opti­mu­sa (ale dzię­ki konwer­sji czę­ści po­ży­czek udzie­lo­nych spół­ce wkrót­ce prze­kro­czy ten próg), twier­dzi, że co najmniej do pre­mie­ry „Wiedź­mi­na 2” (17 ma­ja 2011 r.) nie bę­dzie zmniej­szał za­an­ga­żo­wa­nia. - Moc­no wie­rzę w suk­ces tej gry - tłu­ma­czy.

Kon­ser­wa­tyw­ne ce­le

Opti­mus ocze­ku­je, że w cią­gu ro­ku od pre­mie­ry sprze­da co naj­mniej 1,3 mln eg­zem­pla­rzy „Wiedź­mi­na 2” w wer­sji na kom­pu­te­ry PC. Wy­nik może być za­tem o 30 proc. lep­szy niż „Wiedź­mi­na”, któ­ry tra­fił do skle­pów je­sie­nią 2007 r. Do tej po­ry grę ku­pi­ło 1,5 mln użyt­kow­ni­ków. Sprze­daż „Wiedź­mi­na 2” ma być du­żo więk­sza, tym bar­dziej że w ko­lej­nych mie­sią­cach na ry­nek tra­fią wer­sje na kon­so­le. Gra tra­fi na ry­nek jed­no­cze­śnie aż w 11 wer­sjach ję­zy­ko­wych.

Han­del ru­szył

Optimus roz­po­czął już przed­sprze­daż „Wiedź­mi­na 2” w naj­więk­szych świa­to­wych ser­wi­sach zaj­mu­ją­cych się dys­try­bu­cją gier kom­pu­te­ro­wych. W tym seg­men­cie ryn­ku elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ki po­wszech­ną prak­ty­ką jest, że fa­ni du­żo wcze­śniej pła­cą za in­te­re­su­ją­cy ich pro­dukt, że­by za­gwa­ran­to­wać so­bie, że bę­dą mo­gli z nie­go ko­rzy­stać już w dniu pre­mie­ry.

"Wiedź­min 2" bę­dzie też roz­po­wszech­nia­ny przez In­ter­net (tzn. bę­dzie go można ścią­gnąć przez sieć) za po­śred­nic­twem plat­for­my Gog. com, na­le­żą­cej do CD Pro­jek­tu (spół­ka za­leżna Opti­mu­sa). Do tej po­ry Gog. com zaj­mo­wał się je­dy­nie dys­try­bu­cją "starych" gier kom­pu­te­ro­wych.

Pierw­sze wy­ni­ki przed­sprze­da­ży naj­now­sze­go dziec­ka Opti­mu­sa są bar­dzo obie­cu­ją­ce. W cią­gu do­by od jej roz­po­czę­cia gra sta­ła się jed­ną z naj­chęt­niej ku­po­wa­nych na świe­cie.

Dariusz Wolak

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks