Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

ORANGEPL - Raport roczny R 2013

ORANGEPL - Raport roczny R 2013
Share
d95zqda
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody 6 989 000 7 427 000 1 659 701 1 779 519
II. Zysk operacyjny 161 000 208 000 38 233 49 837
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 376 000 1 309 000 326 763 313 638
IV. Zysk netto 1 428 000 1 184 000 339 112 283 688
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,09 0,90 0,26 0,22
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 316 1 312 1 316
VII. Całkowite dochody ogółem 1 450 000 1 135 000 344 336 271 947
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 169 000 1 334 000 752 553 319 628
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 295 000) (1 980 000) (307 528) (474 411)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 031 000) (1 710 000) (482 308) (409 718)
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (50 000) (2 361 000) (11 874) (565 699)
stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012
XII. Aktywa obrotowe razem 2 197 000 1 623 000 529 755 396 996
XIII. Aktywa trwałe razem 22 785 000 22 941 000 5 494 068 5 611 516
XIV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 198 000 - 47 743 -
XV. Suma aktywów 25 180 000 24 564 000 6 071 566 6 008 512
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 983 000 6 758 000 1 924 913 1 653 050
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem 4 803 000 6 201 000 1 158 131 1 516 804
XVIII. Kapitał własny razem 12 394 000 11 605 000 2 988 522 2 838 658
XIX. Kapitał zakładowy 3 937 000 4 007 000 949 315 980 138
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku.Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela:1 euro/31 grudnia 2013/31 grudnia 2012 Sprawozdanie z sytuacji finansowej/4,1472 PLN/4,0882 PLN Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych/4,2110 PLN/4,1736 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia Audytora Orange Polska SA 2013.pdf Opinia Audytora do raportu rocznego Orange Polska SA za 2013 rok
Raport Audytora Orange Polska SA 2013.pdf Raport Audytora do raportu rocznego Orange Polska SA za 2013 rok
List Prezesa .pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
IFRS Orange Polska SA 2013.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Orange Polska SA za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu Orange Polska SA 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Orange Polska SA w 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-02-12
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
d95zqda

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-02-11 Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu
2014-02-11 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu
2014-02-11 Mariusz Gaca Członek Zarządu
2014-02-11 Jacques de Galzain Członek Zarządu
2014-02-11 Jacek Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Zuzanna Góral Dyrektor Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda