Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b
espi

ORANGEPL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

ORANGEPL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
Share
d2ebm4b
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody 2 995 000 3 267 000 714 900 782 740
II. Zysk operacyjny 391 000 241 000 93 331 57 741
III. Zysk przed opodatkowaniem 272 000 107 000 64 926 25 636
IV. Skonsolidowany zysk netto 271 000 81 000 64 687 19 407
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 271 000 81 000 64 687 19 407
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,21 0,06 0,05 0,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 279 000 87 000 66 597 20 844
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 279 000 87 000 66 597 20 844
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 708 000 863 000 168 998 206 766
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (198 000) (660 000) (47 262) (158 129)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (245 000) (348 000) (58 481) (83 377)
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 265 000 (145 000) 63 255 (34 741)
stan na 31.03.2014 stan na 31.12.2013 stan na 31.03.2014 stan na 31.12.2013
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 181 000 1 852 000 522 859 446 566
XV. Aktywa trwałe razem 20 318 000 20 725 000 4 870 904 4 997 348
XVI. Suma aktywów 22 499 000 22 802 000 5 393 762 5 498 167
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 775 000 7 333 000 1 624 194 1 768 181
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 2 814 000 2 800 000 674 610 675 154
XIX. Kapitał własny razem 12 910 000 12 631 000 3 094 958 3 045 669
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12 908 000 12 629 000 3 094 479 3 045 187
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 943 830 949 315
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 958 000 1 786 000 706 068 427 907
II. Zysk operacyjny 353 000 100 000 84 260 23 959
III. Zysk przed opodatkowaniem 331 000 726 000 79 009 173 942
IV. Zysk netto 329 000 707 000 78 532 169 390
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,25 0,54 0,06 0,13
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 337 000 704 000 80 441 168 671
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 781 000 924 000 186 423 221 381
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (554 000) (465 000) (132 239) (111 409)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 31 000 (570 000) 7 400 (136 566)
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 258 000 (111 000) 61 584 (26 594)
stan na 31.03.2014 stan na 31.12.2013 stan na 31.03.2014 stan na 31.12.2013
XII. Aktywa obrotowe razem 2 846 000 2 197 000 682 281 529 755
XIII. Aktywa trwałe razem 22 280 000 22 785 000 5 341 261 5 494 068
XIV. Suma aktywów 25 126 000 25 180 000 6 023 542 6 071 566
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 695 000 7 983 000 1 844 749 1 924 913
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 4 700 000 4 803 000 1 126 747 1 158 131
XVII. Kapitał własny razem 12 731 000 12 394 000 3 052 046 2 988 522
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 943 830 949 315
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IFRS Q1 2014 Skonsolidowane.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
IFRS Q1 2014 Jednostkowe.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr 1-2014 Skonsolidowany.pdf Dodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d2ebm4b

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-24 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-04-24 Maciej Nowohoński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b