Trwa ładowanie...
d2ak3yq
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d2ak3yq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 333 025 304 881 79 665 72 194
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 018 -187 961 -44
Zysk (strata) brutto 3 134 785 750 186
Zysk (strata) netto 2 600 851 622 202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 100 5 188 -9 114 1 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 111 -17 763 -2 419 -4 206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 923 13 502 3 809 3 197
Przepływy pieniężne netto razem -32 288 927 -7 724 219
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,16 0,05 0,04 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,16 0,05 0,04 0,01
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa,razem 377 343 355 819 90 371 85 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 539 120 491 33 179 29 054
Zobowiązania długoterminowe 49 122 55 077 11 764 13 281
Zobowiązania krótkoterminowe 74 498 50 377 17 842 12 147
Kapitał własny 238 804 235 328 57 192 56 744
Kapitał zakładowy 7 160 7 145 1 715 1 723
Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 616 629 16 650 649 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 730 029 16 730 029 16 730 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,34 14,16 3,43 3,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,27 14,07 3,42 3,39
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 322 024 295 409 77 034 69 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -664 -1 822 -159 -431
Zysk (strata) brutto 342 -479 82 -113
Zysk (strata) netto 277 -383 66 -91
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 088 8 237 -8 633 1 950
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 060 -21 673 -3 603 -5 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 851 12 633 3 553 2 991
Przepływy pieniężne netto razem -36 297 -803 -8 683 -191
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,02 -0,02 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,02 -0,02 0,00 -0,01
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa,razem 363 256 338 950 86 997 81 730
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 208 111 061 32 142 26 780
Zobowiązania długoterminowe 38 731 43 909 9 276 10 588
Zobowiązania krótkoterminowe 81 888 53 484 19 612 12 896
Kapitał własny 229 048 227 889 54 855 54 950
Kapitał zakładowy 7 160 7 145 1 715 1 723
Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 616 629 16 650 649 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 730 029 16 730 029 16 730 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 13,76 13,71 3,29 3,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 13,69 13,62 3,28 3,28
* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji F uchwaloną na WZA w dn. 17.06.2011 r. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1755 zł/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,1472 zł/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1803 zł/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,2231 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OBQSRIIIkw2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-05
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-946 Piekary Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Harcerska 23
(ulica) (numer)
032 779 65 00 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)
d2ak3yq

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2014-11-05 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ak3yq

Podziel się opinią

Share
d2ak3yq
d2ak3yq