Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E (32/2011)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E (32/2011)
Share
d45z6la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 października 2011 r. - data złożenia oferty objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 2. Data zakończenia subskrypcji: 18 października 2011 r. - data złożenia oferty
objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 3. Data przydziału akcji: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia Akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji z dnia 18 października 2011 r. na podstawie, której objęte zostały wszystkie Akcje. 4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 56.700 Akcji (po 18 900 Akcji na każdego subskrybenta). 5. Stopa redukcji? nie dotyczy. 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 56.700 Akcji. 7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: 56.700 Akcji. 8. Cena emisyjna Akcji: 0,43 zł za jedną Akcję. Kwota wpłaty na Akcje przez każdego
subskrybenta: 8.127 zł. Kwota wpłaty na Akcje przez wszystkich subskrybentów 24 381 zł. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia Akcji ? trzy osoby. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji ? trzy osoby. 10. Nazwa subemitentów ? nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej prywatnej subskrypcji, rozumianej, jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 24 381 zł. 12. Łączny koszt emisji Akcji wyniósł 20 598 zł netto, w tym: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20 598 zł netto, b. koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 0 zł, d. koszt promocji oferty: 0 zł. Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę, jako koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,35 zł/jedną Akcję. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-902 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
Siemianowicka 98
(ulica) (numer)
032 2815770 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)
d45z6la

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu
2011-11-07 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la