Trwa ładowanie...
d3g7syw

Oświadczenie CBA (komunikat)

...

Share
d3g7syw

22.10. Warszawa - Wydział Komunikacji Społecznej CBA informuje:

Pan Mariusz Kamiński w dniu 13 października 2009 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, został odwołany z funkcji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako Szef CBA posiadał jednocześnie status funkcjonariusza Biura, dlatego też odwołanie ze stanowiska Szefa CBA nie stanowiło zwolnienia go z pełnionej służby.

Z uwagi na zarzuty karne postawione Panu Mariuszowi Kamińskiemu przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, tj.:

- nadużycie uprawnień (art. 231 par. 1 kk),

d3g7syw

- kierowanie niezgodnymi z prawem czynnościami operacyjnymi dotyczącymi wręczenia korzyści majątkowej osobom powołującym się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 230 par. 1 kk),

- kierowanie niezgodnymi z prawem czynnościami operacyjnymi dotyczącymi wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 229 par. 1 kk),

- kierowanie podrabianiem dokumentów oraz wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy w oparciu o te dokumenty (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 270 par. 1 kk i art. 272 kk

na mocy art. 62 ustawy o CBA, p.o. Szefa CBA Paweł Wojtunik w dniu 14 października zawiesił go w czynnościach służbowych na trzy miesiące. Zastosowana procedura zawieszenia w czynnościach służbowych jest więc jedynie wynikającą z ustawy o CBA konsekwencją wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego.

d3g7syw

Odwołani Zastępcy Szefa CBA są również funkcjonariuszami Biura, aktualnie pozostającymi w dyspozycji Szefa CBA, czego nie kwestionowano.

Analogiczne rozwiązania występują w ramach innych służb, gdzie powoływanie na stanowisko i odwoływanie z niego nie są w pragmatyce służbowej aktami zwolnienia ze służby. Zwolnienie funkcjonariusza CBA jest możliwe tylko w przypadkach określonych w art. 64 ustawy o CBA, tj.:

1) orzeczenie trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;

2) nieprzydatność do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;

d3g7syw

3) wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;

4) utrata obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;

5) podanie nieprawdy w oświadczeniu składanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, stwierdzonego w drodze postępowania dyscyplinarnego;

6) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d3g7syw

7) objęcie kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego.

Ponadto funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:

1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach;

2) tymczasowego aresztowania;

d3g7syw

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 pkt 6;

4) nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach odrębnych;

5) wniesienia aktu oskarżenia w przypadku umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;

6) niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

d3g7syw

7) odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w art. 63 ust. 2;

8) popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w sytuacji gdy okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.

Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.

Konsekwencją pozostawania w zawieszeniu jest odsunięcie funkcjonariusza CBA od wykonywania obowiązków służbowych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja

d3g7syw

Podziel się opinią

Share
d3g7syw
d3g7syw