Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

OT LOGISTICS - Emisja obligacji serii B (11/2014)

OT LOGISTICS - Emisja obligacji serii B (11/2014)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku dokonał przydziału 30.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Wartość emisji Obligacji wynosi 30.000 tys. zł. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 4 p.p. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. W przypadku wystąpienia szeregu okoliczności wskazanych w warunkach emisji Obligacji możliwe jest żądanie
przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji. Poza standardowymi dla tego rodzaju emisji warunkami, do okoliczności, o których mowa powyżej należy m.in. - osiągnięcie wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, osiągnięcie wartości niższej niż 5% przez wskaźnik rentowności EBITDA oraz osiągnięcie wartości wyższej niż 4,0 przez wskaźnik dług netto/EBITDA, przy czym wszystkie ww. wskaźniki obliczane będą na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, - w okresie do dnia wykupu Obligacji wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, który suma przekroczy łącznie 40.000 tys. zł, - w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta prowadzona będzie egzekucja dotycząca kwoty przekraczającej wartość 40.000 tys. zł lub suma kwot dochodzonych w ww. trybie przekroczy wartość 40.000 tys. zł. Cel emisji Obligacji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją
Emitenta środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych opisanych na str. 17-19 Dokumentu Ofertowego Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 r. Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r., Emitent posiadał następujące zobowiązania (niezaudytowane jednostkowe dane finansowe): ? zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł, ? zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi
zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji. Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a Emitent może podjąć czynności mające na celu ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Piotr Pawłowski Członek Zarządu
2014-02-21 Lech Jeziorny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o