Trwa ładowanie...
d1jy32m

OT LOGISTICS - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze sp ...

OT LOGISTICS - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną ? Odra Lloyd Spółka z o.o. (7/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną ? Odra Lloyd Spółka z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 504 §1 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy, Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. ? poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Plan Połączenia, uzgodniony przez uczestniczące w połączeniu Spółki, uwzględnia następujące istotne elementy: 1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą (ang. upstream merger). 2. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. 3. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. 4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania
połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu. 5. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). 6. Połączenie obu spółek nie spowoduje zmian treści Statutu Spółki Przejmującej. Jednocześnie Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że stosownie do art. 504 §2 pkt 2 k.s.h. i art. 505 k.s.h., Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia Spółek, tj.: 1. Plan połączenia; 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odra Lloyd Sp. z o.o., dotyczących połączenia Spółek; 3. Ustalenie wartości majątku Odra Lloyd Sp. z o.o. na dzień 28.02.2015 r.; 4.
Oświadczenie Odra Lloyd Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2015 r., według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze stosownymi opiniami i raportami biegłego rewidenta. Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, odpowiednio, w siedzibach Spółek uczestniczących w łączeniu (OT Logistics S.A. ? ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin; Odra Lloyd Sp. z o.o. ? ul. Kleczkowska nr 50, 50-227 Wrocław). Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, do dnia 23 kwietnia 2015 r. Dodatkowo, dokumenty wskazane w pkt 1 - 4 powyżej, udostępnione zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej OT Logistics S.A. (www.otlogistics.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie) oraz Odra Lloyd Sp. z o.o. O zamiarze połączenia ww spółek Zarząd OT Logistics
S.A. informował w formie raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Plan połaczenia został opublikowany raportem bieżacym nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-20 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m