Trwa ładowanie...
d16ipnd
espi

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d16ipnd

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 610 916 | 367 554 | 146 141 | 87 034 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 27 916 | 18 721 | 6 678 | 4 433 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 640 | 12 244 | 4 459 | 2 899 | |
| | Zysk (strata) netto | 14 237 | 9 752 | 3 406 | 2 309 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 635 | 9 219 | 3 023 | 2 183 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 278 | 26 978 | 3 415 | 6 388 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 239 | -7 856 | -13 692 | -1 860 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 32 331 | -2 923 | 7 734 | -692 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -10 630 | 16 198 | -2 543 | 3 836 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 318 319 | 1 427 660 | 1 318 319 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR | 9,97 | 6,83 | 2,39 | 1,62 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR | 9,97 | 7,40 | 2,39 | 1,75 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy) w PLN, EUR | 8,85 | 6,46 | 2,12 | 1,53 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (rozwodniony) w PLN, EUR | 8,85 | 6,99 | 2,12 | 1,66 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 457 898 | 364 371 | 109 663 | 83 519 | |
| | Aktywa obrotowe | 191 077 | 154 810 | 45 762 | 37 329 | |
| | Aktywa razem | 648 976 | 501 181 | 155 425 | 120 848 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 151 227 | 79 283 | 36 218 | 19 117 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 246 786 | 172 755 | 59 103 | 41 656 | |
| | Kapitał własny | 250 963 | 249 143 | 60 104 | 60 075 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 656 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR | 175,79 | 174,51 | 42,10 | 42,08 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 172 | 79 104 | 21 570 | 18 731 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 16 977 | 4 562 | 4 061 | 1 080 | |
| | Zysk (strata) brutto | 18 605 | 10 517 | 4 451 | 2 490 | |
| | Zysk (strata) netto | 17 063 | 10 223 | 4 082 | 2 421 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 932 | 6 611 | 1 180 | 1 565 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63 074 | 6 048 | -15 088 | 1 432 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 39 996 | 18 247 | 9 568 | 4 321 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -18 146 | 30 907 | -4 341 | 7 318 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 1 427 660 | 1 318 319 | 1 427 660 | 1 318 319 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR | 11,95 | 7,16 | 2,86 | 1,70 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR | 11,95 | 7,75 | 2,86 | 1,84 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 327 810 | 247 308 | 78 508 | 59 633 | |
| | Aktywa obrotowe | 42 571 | 53 403 | 10 195 | 12 877 | |
| | Aktywa razem | 370 381 | 300 711 | 88 703 | 72 510 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 835 | 110 336 | 41 393 | 26 605 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 55 092 | 5 559 | 13 194 | 1 340 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 95 987 | 83 972 | 22 988 | 20 248 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 197 546 | 190 376 | 47 311 | 45 905 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 656 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR | 138,37 | 133,35 | 33,14 | 32,15 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 3 kwartały narastająco/2014 prezentowane są na dzień 30.09.2014, natomiast dane w kolumnie 3 kwartały narastająco/2013 na dzień 31.12.2013 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 30.09.2014 4,1755; 30.09.2013 4,2163; 31.12.2013 4,1472. Średni kurs okresu (EUR/PLN): 01.01-30.09.2014 4,1803; 01.01-30.09.2013 4,2231; 01.01-31.12.2013 4,2110. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla GK OT Logistics.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla OT Logistics S.A..pdf Sprawozdanie jednostkowe
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IIIQ 2014.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d16ipnd

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-11-12 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd