Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

OT LOGISTICS - Zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wiel ...

OT LOGISTICS - Zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wieloletniej na przewóz i spedycję węgla kamiennego (51/2014)
Share
d4exd3o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wieloletniej na przewóz i spedycję węgla kamiennego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku zawarł ze spółkami z Grupy EDF tj. EDF Paliwa Sp. z o.o. (?EDF Paliwa?) oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (?KOGENERACJA?) trójstronną umowę na lata 2014-2018 (?Umowa Wykonawcza?) do umowy wieloletniej z dnia 4 lipca 2005 r. obejmującej przewóz i spedycję węgla kamiennego w ramach transportu wodnego lub kolejowego w okresie do końca czerwca 2021 r. (?Umowa Wieloletnia?). O Umowie Wieloletniej Spółka informowała w prospekcie emisyjnym na s. 70 Dokumentu Rejestracyjnego. Umowa Wykonawcza reguluje zasady współpracy pomiędzy stronami w latach 2014 ? 2018. Na podstawie Umowy Wykonawczej EDF Paliwa zleca Emitentowi przewóz i spedycję węgla kamiennego dla KOGENERACJI do EC Wrocław w gwarantowanej rocznej minimalnej ilości, przy czym harmonogram dostaw węgla będzie rokrocznie aktualizowany. Szacowana wartość Umowy Wykonawczej w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 123 mln zł. Zapisy dotyczące kar
umownych zawarte są w Umowie Wieloletniej, zgodnie z którą naruszenie klauzuli wyłączności przez EDF Paliwa lub KOGENERACJĘ uprawnia Spółkę do obciążenia EDF Paliwa karą umowną nie wyższą niż 10% wynagrodzenia, którego Spółka nie otrzymała w związku z nie wykonaniem przewozów węgla w wielkościach określonych umowami wykonawczymi. Spółka jest zobowiązana do naprawienia szkód poniesionych wskutek opóźnień dostaw w przypadku, gdy niewykonanie przewozu z przyczyn leżących po stronie Spółki spowoduje spadek zapasów węgla KOGENERACJI poniżej określonego poziomu. Strony ponoszą dodatkowo odpowiedzialność za nienależyte wykonanie postanowień Umowy Wieloletniej na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przewozowe. Warunki Umowy Wykonawczej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa Wykonawcza spełnia kryterium umowy znaczącej ze względu na jej szacowaną wartość dla całego okresu obowiązywania, która przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej OT Logistics za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W okresie od dnia 20 grudnia 2013 roku (w której to dacie Spółka opublikowała raport bieżący nr 33/2013) łączna wartość obrotów zrealizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics ze spółkami z Grupy EDF, wyniosła 132,9 mln zł. Umową o największej wartości jest opisana w niniejszym raporcie bieżącym Umowa Wykonawcza. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d4exd3o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-11-17 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o