Trwa ładowanie...
d24ufsu

PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d24ufsu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 691 158 213 49 095 37 765
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 545 18 778 7 362 4 482
Zysk (strata) brutto 33 387 18 466 8 047 4 408
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 25 885 15 404 6 239 3 677
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 187 12 449 9 204 2 972
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 778 -14 305 -5 731 -3 415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 897 6 555 -1 421 1 565
Przepływy pieniężne netto, razem 8 512 4 699 2 052 1 122
Liczba akcji 15 500 001 15 190 001 15 500 001 15 190 001
Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 410 001 15 500 001 15 410 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,67 1,01 0,40 0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,67 1,00 0,40 0,24
Aktywa razem 1 134 103 1 062 023 277 355 249 167
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 559 656 520 697 136 869 122 163
Zobowiązania długoterminowe 267 843 275 107 65 503 64 544
Zobowiązania krótkoterminowe 291 813 245 590 71 365 57 619
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 466 255 437 520 114 027 102 649
Kapitał zakładowy 37 089 37 089 9 070 8 702
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,08 28,23 7,36 6,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,08 28,23 7,36 6,62
Jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 593 16 989 3 035 4 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -400 -3 044 -96 -727
Zysk (strata) brutto -2 816 -5 175 -679 -1 235
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego -2 672 -5 370 -644 -1 282
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -432 -3 040 -104 -726
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -146 -5 416 -35 -1 293
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 642 7 634 -637 1 822
Przepływy pieniężne netto, razem -3 220 -822 -776 -196
Liczba akcji 15 500 001 15 190 001 15 500 001 15 190 001
Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 410 001 15 500 001 15 410 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,17 -0,35 -0,04 -0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,17 -0,35 -0,04 -0,08
Aktywa razem 474 322 476 225 116 000 111 730
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 926 257 157 63 078 60 333
Zobowiązania długoterminowe 107 852 104 494 26 376 24 516
Zobowiązania krótkoterminowe 150 074 152 663 36 702 35 817
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 216 396 219 068 52 921 51 397
Kapitał zakładowy 37 089 37 089 9 070 8 702
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,96 14,13 3,41 3,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,96 14,13 3,41 3,32
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2015 oraz na dzień 31.12.2014 roku
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
skonsolidowanesprawozdaniefinansoweSAQSrIKW_2015.pdf
informacja dodatkowaSAQSrIKW2015PAGED.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Daniel Mzyk Prezes Zarządu
2015-05-12 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-05-12 Rafał Godoj Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu