Trwa ładowanie...
d1o0gjm
espi

PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d1o0gjm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Sprawozdanie skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 524 347 536 123 125 433 126 949
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 770 75 296 17 886 17 829
Zysk (strata) brutto 65 121 66 987 15 578 15 862
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 51 450 49 522 12 308 11 726
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 132 25 021 3 141 5 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 138 -7 055 -33 763 -1 671
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 154 418 -12 267 36 939 -2 905
Przepływy pieniężne netto, razem 26 412 5 699 6 318 1 349
Liczba akcji 15 190 001 15 100 001 15 190 001 15 100 001
Rozwodniona liczba akcji 15 325 001 15 300 001 15 325 001 15 300 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,39 3,28 0,81 0,78
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,36 3,24 0,80 0,77
Aktywa razem 1 042 670 696 560 249 711 167 959
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 970 283 489 122 134 68 357
Zobowiązania długoterminowe 262 354 133 885 62 832 32 283
Zobowiązania krótkoterminowe 247 616 149 604 59 302 36 073
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 428 871 365 513 102 711 88 135
Kapitał zakładowy 36 469 36 469 8 734 8 794
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,23 24,21 6,76 5,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,99 23,89 6,70 5,76
Sprawozdanie jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 109 44 922 12 705 10 637
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 410 -2 442 -1 055 -578
Zysk (strata) brutto -10 929 -8 040 -2 614 -1 904
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego -10 304 -7 177 -2 465 -1 699
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 520 -2 342 -1 320 -555
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 911 -6 797 -16 963 -1 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 85 161 8 023 20 372 1 900
Przepływy pieniężne netto, razem 8 730 -1 116 2 088 -264
Liczba akcji 15 190 001 15 100 001 15 190 001 15 100 001
Rozwodniona liczba akcji 15 325 001 15 300 001 15 325 001 15 300 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,68 -0,48 -0,16 -0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,67 -0,47 -0,16 -0,11
Aktywa razem 485 017 401 435 116 158 96 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 099 169 911 62 531 40 970
Zobowiązania długoterminowe 212 594 42 657 50 915 10 286
Zobowiązania krótkoterminowe 48 505 127 254 11 617 30 684
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 223 918 231 524 53 627 55 827
Kapitał zakładowy 36 469 36 469 8 734 8 794
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,74 15,33 3,53 3,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,61 15,13 3,50 3,65
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2014 oraz na dzień 31.12.2013 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
skonsolidowanesprawozdaniefinansoweSAQSrIIIKW2014PAGED.pdf
informacja dodatkowaSAQSrIIIKW2014PAGED.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Daniel Mzyk Prezes Zarządu
2014-11-07 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

Podziel się opinią

Share
d1o0gjm
d1o0gjm