Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

PAMAPOL S.A. - Negocjacje w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o. (26/2013)

PAMAPOL S.A. - Negocjacje w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o. (26/2013)
Share
d1uqo3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Negocjacje w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu w dniu 22 maja 2013 r. zawarł porozumienie negocjacyjne z Top Farms Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący) dotyczące sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,,ZIĘBICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (ZPOW). Celem negocjacji jest ustalenie szczegółowych warunków transakcji. Po ustaleniu warunków transakcji sprzedaż udziałów będzie wymagała uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Strony planują zawarcie warunkowej umowy sprzedaży do dnia 15 lipca 2013 r. Jeżeli w tym terminie strony nie osiągną porozumienia porozumienie negocjacyjne wygaśnie. Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży będzie zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ujawnienie informacji dotyczących negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW zostało w dniu 22 maja 2013 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących prowadzonych negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Emitent podjął decyzję o upublicznieniu informacji ze względu na konieczność rozszerzenia kręgu podmiotów zaangażowanych i związanych bezpośrednio i pośrednio z procesem negocjacji, co mogłoby powodować utrudnienie w dalszym spełnianiu wymogów określonych §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Okolicznościami warunkującymi nabycie udziałów jest bowiem m.in. przeprowadzony audyt prawny, finansowy, podatkowy, środowiskowy i techniczno-budowlany ZPOW, a ponadto wobec istnienia umownych obciążeń udziałów w ZPOW wynikających z zastawu rejestrowego w związku z
kredytem spółki z grupy kapitałowej Emitenta, Emitent zobowiązał się spowodować uchylenie zastawu rejestrowego na tych udziałach. W dniu 17 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła do akceptującej wiadomości dotychczasowe i planowane działania Zarządu zmierzające do dokonania sprzedaży udziałów ZPOW. Oceniając stan funkcjonowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2013 roku, wpływ poszczególnych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na wyniki skonsolidowane oraz komplementarność profilu działalności tych spółek w świetle działalności Grupy, Rada Nadzorcza podzieliła stanowisko Zarządu Emitenta w kontekście dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL w segmencie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz konieczność ograniczenia ww. działalności jedynie do spółki zależnej ? Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m