Trwa ładowanie...
d3zpf75

PAMAPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

PAMAPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3zpf75
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finans.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 615 638 664 205 147 508 160 432
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 641 12 313 3 268 2 974
Zysk (strata) brutto -108 -902 -26 -218
Zysk (strata) netto -462 -2 654 -111 -641
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33 879 24 592 8 117 5 940
Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej 7 573 -7 480 1 814 -1 807
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 078 -16 930 -5 769 -4 089
Przepływy pieniężne netto razem 17 374 182 4 162 44
Aktywa razem 473 034 501 319 115 707 113 503
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 79 586 118 261 19 467 26 775
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 270 774 259 522 66 233 58 758
Kapitał własny 120 839 121 301 29 558 27 464
Kapitał zakładowy 23 167 23 167 5 667 5 245
Liczba akcji 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 -0,11 -0,005 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,22 5,24 1,28 1,19
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego PAMAPOL
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220 146 208 158 52 747 50 279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 539 3 667 129 886
Zysk (strata) brutto 776 789 186 191
Zysk (strata) netto 352 447 84 108
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 487 1464 1 075 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 21 527 280 5 158 68
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 145 -1 516 -1 952 -366
Przepływy pieniężne netto razem 17 869 228 4 281 56
Aktywa razem 241 570 226 379 59 090 51 254
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 689 28 091 4 082 6 360
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 92 690 65 334 22 673 14 792
Rozliczenia międzyokresowe 4 083 5 198 999 1 177
Kapitał własny 128 108 127 756 31 336 28 925
Kapitał zakładowy 23 167 23 167 5 667 5 245
Liczba akcji 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,02 0,005 0,005
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,53 5,51 1,35 1,25
Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2012 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiazujący na dzień 31.12.2012 r., tj. 4,0882. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2011 r. przyjeto średni kurs EUR obowiązujący na ten dzień, tj. 4,4168.Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy 2012 r. ustalonych przez NBP na ten dzień (12 miesięcy 2012 - kurs 4,1736; 12 miesięcy 2011 - kurs 4,1401)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA IV kwartał 2012.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie za IV kwartał 2012 r.
PozostałeinformacjedosprawozdaniazaIVkwartal2012r.pdf Pozostałe informacje do sprawozadania za IV kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2013-02-28 Mariusz Szataniak Wiceprezes Zarządu Mariusz Szataniak
2013-02-28 Roman Żuberek Wiceprezes Zarządu Roman Żuberek

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

Podziel się opinią

Share
d3zpf75
d3zpf75