Trwa ładowanie...
dzaf76y

PANI TERESA - Aktualizacja informacji w sprawie stosowania w Pani Teresa-Medica S.A. zasad ładu k ... - EBI

PANI TERESA - Aktualizacja informacji w sprawie stosowania w Pani Teresa-Medica S.A. zasad ładu korporacyjnego. (1/2015)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji w sprawie stosowania w Pani Teresa-Medica S.A. zasad ładu korporacyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym (?Spółka?), dokonał przeglądu zasad ładu korporacyjnego, wynikających z ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych? (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2013 r., dalej: ?DPSN?). Po przeprowadzeniu tego przeglądu, w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd Spółki informuje, że w Spółce nie są aktualnie stosowane (w sposób trwały) następujące zasady ładu korporacyjnego (z zakresu objętego częściami II, III, IV): a) zasada pkt 1 ppkt 9a, określona w części II. DPSN: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (?) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.? Uzasadnienie: Spółka uznaje, że akcjonariusze nieobecni na Walnym Zgromadzeniu są każdorazowo odpowiednio informowani o przebiegu obrad danego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po jego zakończeniu, m.in. w drodze wykonania przez Spółkę
obowiązku informacyjnego, w ramach którego Spółka publikuje w szczególności informacje o podjętych uchwałach. Spółka przy podjęciu decyzji o niestosowaniu tej zasady wzięła także pod uwagę ewentualne koszty wprowadzenia w życie i przestrzegania tej zasady (zapewnienie profesjonalnej obsługi i sprzętu do rejestracji obrad w formie audio lub wideo) i uznała, że ich ponoszenie na tym etapie byłoby niecelowe; b) w pewnym zakresie (tj. co do części dokumentów i informacji) ? zasada pkt 2, określona w części II. DPSN: ?Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.? Uzasadnienie: Częściowe niestosowanie opisanej zasady jest konsekwencją niestosowania, lub niestosowania dotychczas, przez Spółkę ? w pełnym lub częściowym zakresie - zasad opisanych w punkcie 1 części II. DPSN (tj. niepublikowanie niektórych informacji także w języku polskim). Innymi słowy, tych informacji, których Spółka z podanych przyczyn w sposób trwały
nie publikuje na swojej stronie internetowej w języku polskim - nie publikuje też w języku angielskim. Dodatkowo, te informacje i dokumenty, których Spółka w przeszłości nie publikowała na swojej stronie internetowej w języku polskim, nie były też publikowane w języku angielskim. W zakresie jednak, w jakim Spółka aktualnie podjęła stosowanie niektórych zasad określonych w punkcie 1 części II. DPSN (szczegółowo opisanym poniżej), tj. w zakresie, w jakim Spółka uzupełniła informacje i dokumenty podlegające opublikowaniu na jej stronie internetowej w języku polskim, Spółka dokłada aktualnie wszelkich starań, by publikować je również w języku angielskim; c) zasada pkt 10 określona w części IV. DPSN: ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.?; Uzasadnienie: Statut Spółki nie przewiduje aktualnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wynikający z przedmiotowej zasady. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie powyższych mechanizmów (podobnie jak w przypadku zasady I.1.9a) wiązałoby się z wysokimi kosztami, których ponoszenie na tym etapie nie jest konieczne. W przypadku jednak dokonania zmiany statutu Spółki oraz wystąpienia znacznego zainteresowania akcjonariuszy powyższymi formami komunikacji, Zarząd wyraża gotowość do stosowania wspomnianych mechanizmów. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w zakresie dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej, nie stosowano zasady pkt 1 ppkt 5, określonej w części II. DPSN: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (?) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne
zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem?. Uzasadnienie: Do tej pory kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłaszane były na Walnym Zgromadzeniu dokonującym powołania członków Rady Nadzorczej. Tym samym, stosowanie opisanej zasady było bezprzedmiotowe. W przypadku jednak wcześniejszego zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, opisana zasada stosowana będzie w pełnym zakresie. Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie stosowano nadto: a) zasady pkt 1 ppkt 2a, określonej w części II. DPSN: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (?) corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat?. Uzasadnienie: Na stronie
internetowej Spółki nie opublikowano wyżej wymienionej informacji na skutek omyłki b) w pewnym zakresie (tj. co do części dokumentów) zasady pkt 1 ppkt 6, określonej w części II. DPSN: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (?) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki?. Uzasadnienie: Na stronie internetowej Spółki nie opublikowano części spośród wyżej wymienionych dokumentów na skutek omyłki; c) zasady pkt 1 ppkt 14, określonej w części II. DPSN: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (?) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.? Uzasadnienie: Na
stronie internetowej Spółki nie opublikowano powyższej informacji na skutek omyłki; Powyższe omyłki zostały wyeliminowane, a opisane powyżej zasady 1.2a, 1.6 i 1.14, określone w części II. DPSN, są już aktualnie stosowane przez Spółkę w pełnym zakresie. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y