Trwa ładowanie...

Patent na polskie firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest we wdrażanie programów podnoszących innowacyjność w firmach. Czy Polscy pracodawcy mają wystarczającą świadomość co do korzyści płynących z inwestowania w takie rozwiązania?
Share
Patent na polskie firmy
Źródło: Materiały prasowe
d2sromv

Rozmowa z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezes polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębioeczości.

Świadomość ta na pewno jest dużo większa niż kilka lat temu, ale uważam, że należy podejmować działania, by nadal ją pobudzać. Dlatego też nasza oferta na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości jest kompleksowa i odnosi się do wielu płaszczyzn. Wpieranie innowacyjności nie powinno polegać jedynie na rozwoju technologicznym, ale również na działaniach poświęcanych niwelowaniu barier świadomościowych w zakresie postaw i wzorców zachowań czy też przygotowaniom merytorycznego kadr. Stąd interesariuszami naszych programów są nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy, organizacje otoczenia biznesowego, ośrodki badawczo-rozwojowe.

W jaki sposób podejmowane przez PARP działania przekładają się na rozwój innowacyjności w Polsce?
Realizacja szerokiego spektrum rożnych działań wspierających polskich przedsiębiorców przyczyni się do uzyskania efektu skali, który umożliwi przełamanie dotychczasowych barier w zakresie rozwoju innowacyjności w Polsce. Należy pamiętać, że działania podejmowane w perspektywie finansowej 2007-2013 dadzą możliwość wprowadzenia nowych bardziej zaawansowanych instrumentów wsparcia skierowanych do polskich przedsiębiorców z budżetu 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

d2sromv

Wciąż jednak jesteśmy w tyle za innymi za innymi krajami Unii pod względem liczby zgłaszanych patentów.
Trzeba wziąć pod uwagę pułap startowy. Kiedy przeanalizujemy ostatnie dane GUS i Eurostatu, okaże się, że mamy jedno z najwyższych miejsc w Europie pod względem tempa wzrostu inwestycji w innowacyjne projekty, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, co w dużej mierze jest zasługą funduszy unijnych. Pokazuje to m.in. systematycznie rosnąca liczba zarejestrowanych patentów. Kiedy organizowaliśmy konkurs na pieniądze na pierwsze wdrożenia wynalazków do działalności gospodarczej, Urząd Patentowy informował nas o zalewie wniosków patentowych. Dzieląc te pieniądze, wyciągnęliśmy uśpione patenty. Tutaj pieniądze unijne zadziałały jako bardzo ważny bodziec - zachęta do inwestycji.

Czy podobnie jest w zestawieniu dotyczącym wysokich technologii?
W zestawieniu Oxford Economics przygotowanym dla HSBC jeszcze w 2000 r. byliśmy na 21. miejscu na świecie, w 2013 r. osiągnęliśmy już 14. pozycję. Wykonaliśmy wielki skok, który pozwolił nam na przegonienie m.in. tak dużych państw jak Indie, Brazylia czy Turcja. Do roku 2030 mamy szansę wyprzedzić Wielką Brytanię i Francję. Dobre perspektywy dotyczą również eksportu polskich produktów zaawansowanych technologicznie. W latach 2014-20 ma on rosnąć średnio o 8,6 proc. rocznie, a w okresie 2021-30 – o 5,5 proc. To znacznie wyższe dynamiki niż te prognozowane dla niemal wszystkich krajów zachodnich.
Podsumowujecie działania PARP, ile pieniędzy otrzymali przedsiębiorcy?
Zgodnie ze stanem na 30 czerwca br. PARP zawarła ok. 13 800 umów z polskimi przedsiębiorcami, a także instytucjami otoczenia biznesu, na kwotę przekraczającą 19,5 mld zł. Należy podkreślić, że wartości te nie są ostateczne, a w PARP nadal trwają wzmożone prace w zakresie kontraktowania pozostałych środków w ramach dostępnej alokacji. Pomimo braku środków na niektóre inicjatywy podjęto decyzje o zawieraniu umów warunkowych z wnioskodawcami w ramach części działań. Umowy te będą mogły podlegać ewentualnej realizacji przez przedsiębiorców, w przypadku pojawienia się oszczędności.

Jakie znaczenie mają te programy dla polskiej gospodarki?
Ocena efektów finansowanych projektów oraz ich wpływ na gospodarkę Polski będzie możliwa do określenia po zakończeniu realizacji Programu w 2015 r., a może nawet kilka lat później. Choć już teraz w ramach prowadzonych badań, dostrzegamy pozytywny wpływ na poziomie firm, sektorów czy całej gospodarki. Aktualnie trwa nadal realizacja dużej liczby projektów, w tym tych o znacznej wartości finansowej oraz dużej złożoności, które to finalnie przełożą się na realizację głównych celów określonych w założeniach programowych.

Jak wasze działania są postrzegane przez przedsiębiorców?
Kilka lat temu podjęliśmy wiele działań organizacyjnych, aby zmienić podejście PARP do realizacji naszych zadań na bardziej proklienckie. Cieszą nas szczególnie badania opinii przedsiębiorców, którzy oceniają PARP jako najważniejszego partnera publicznego w ich działaniach, dostrzegają i doceniają nasze wysiłki. Te innowacyjne działania dostrzeżono też na forum międzynarodowym, ostatnio w Genewie na Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego odebraliśmy prestiżową nagrodę za wspieranie e-biznesu.

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv