Trwa ładowanie...
d376dl3
d376dl3
espi

PBG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PBG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d376dl3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku
Przychody ze sprzedaży 1 042 621 954 022 249 411 225 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (154 947) 149 949 (37 066) 35 507
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (160 901) 36 567 (38 490) 8 659
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (166 088) 36 608 (39 731) 8 669
Zysk (strata) netto, z tego przypadający: (166 088) 36 608 (39 731) 8 669
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (165 863) 81 794 (39 677) 19 368
- akcjonariuszom mniejszościowym (225) (45 186) (54) (10 700)
Całkowity dochód (strata) netto (223 978) 38 711 (53 579) 9 166
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (211 861) 83 557 (50 680) 19 786
- akcjonariuszom mniejszościowym (12 117) (44 846) (2 899) (10 619)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (11,60) 5,72 (2,78) 1,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (11,60) 5,72 (2,78) 1,35
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 972 (97 239) 10 040 (23 026)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 519 7 711 7 061 1 826
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (119 626) 14 785 (28 616) 3 501
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (48 135) (74 743) (11 515) (17 699)
Średni kurs PLN / EUR x x 4,1803 4,2231
Dane na dzień: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa 2 181 924 2 679 458 522 554 646 088
Zobowiązania długoterminowe 540 300 615 093 129 398 148 315
Zobowiązania krótkoterminowe 2 395 513 2 647 211 573 707 638 313
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (1 023 562) (858 283) (245 135) (206 955)
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 424 3 447
Liczba akcji (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (71,60) (60,04) (17,15) (14,48)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,1755 4,1472
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku 9 miesięcy 2014 9 miesięcy 2013 9 miesięcy 2014 9 miesięcy 2013
Przychody ze sprzedaży 161 539 276 526 38 643 65 479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (74 151) 81 812 (17 738) 19 372
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (74 103) (6 988) (17 727) (1 655)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (74 103) (6 988) (17 727) (1 655)
Całkowity dochód (strata) netto (74 103) (6 988) (17 727) (1 655)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,18) (0,49) (1,24) (0,12)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,18) (0,49) (1,24) (0,12)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (58 817) (58 580) (14 070) (13 871)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 656 18 868 2 549 4 468
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 533) (1 720) (5 630) (407)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (71 694) (41 432) (17 150) (9 811)
Średni kurs PLN / EUR x x 4,1803 4,2231
Dane na dzień: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa 1 157 413 1 302 774 277 191 314 133
Zobowiązania długoterminowe 458 199 460 620 109 735 111 068
Zobowiązania krótkoterminowe 1 701 490 1 770 327 407 494 426 873
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 424 3 447
Liczba akcji (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (70,11) (64,93) (16,79) (15,66)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,1755 4,1472
Powyższe dane finansowe narastająco za 3 kwartały 2014 roku i 3 kwartały 2013 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2014 roku - 4,1755 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EUR) - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - 4,2231 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 2014-11-26 o treści:
raport w załączeniu
Plik Opis
raport bieżący 26_2014.pdf Raport bieżący 26_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport GK PBG za III kwartał 2014 roku - KOREKTA.pdf Raport za III kwartał 2014 roku zawierający: - śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG - śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA w upadłości układowej - informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d376dl3

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu Jerzy Wiśniewski
2014-11-26 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu Mariusz łożyński
2014-11-26 Kinga Banaszak - Filipiak Wiceprezes Zarządu Kinga Banaszak - Filipiak
2014-11-26 Bożena Ciosk Członek Zarządu Bożena Ciosk

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d376dl3

Podziel się opinią

Share
d376dl3
d376dl3