Trwa ładowanie...
d3lfene

PBS Finanse SA - Raport roczny R 2014

PBS Finanse SA - Raport roczny R 2014

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10685 10417 2550 2474
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 268 -2774 64 -659
Zysk (strata) brutto 897 -1998 214 -474
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej 1099 -1467 262 -348
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 700 -2232 167 -530
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1700 -5861 -406 -1391
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 769 959 184 228
Przepływy pieniężne netto, razem -231 -7134 -55 -1693
Aktywa, razem 28322 27517 6644 6635
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1468 1720 344 415
Zobowiązania długoterminowe 59 140 14 34
Zobowiązania krótkoterminowe 1066 1211 250 292
Kapitał własny ogółem 26854 25797 6300 6220
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 26854 25797 6300 6220
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
Kapitał zakładowy 29266 29266 6866 7056
Liczba akcji (w szt.) 10452000 104520000 10452000 104520000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 -0,014 0,025 -0.003
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 2,57 0,25 0,6 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014r.-Spółka.pdf Pismo Prezesa
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport jednostkowy - 2014 rok.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu - jednostkowe - 2014r..pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.5.-jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu Par. 91.1.5
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.6- jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu Par.91.1.6
opiniairaportbieglegojednostkowy_2014.pdf Opinia niezależnego biegłego Rewidenta i Raport uzupełniajacy opinię
RAPORT o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2015-03-20 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene