Trwa ładowanie...
d326ajm

PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedazy produktów , towarów i materiałów 11402 11001 2721 2612
.Zysk(strata na działalności operacyjnej) 327 -2858 78 -679
Zysk (strata brutto) 891 -2127 212 -505
Zysk (strata) netto przypad.na akcjonariuszy jednostki dominującej 1102 -1581 263 -375
Zysk (strata) netto przypad.na udziałowców mniejszośćiowych -9 -15 -2 -3
Przepływy pieniężne netto z dizłalności operacyjnej -670 -2516 -160 -597
Przepływy pieniężne netto z dziłalności inwestycyjnej -586 -5858 -140 -1391
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1094 1211 261 287
Przepływy pieniężne netto razem -162 -7163 -39 -1701
Aktywa Razem 29839 28461 7000 6863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2809 2562 659 618
Zobowiązania długoterminowe 78 177 18 43
Zobowiązania krótkoterminowe 1797 1522 421 367
Kapitał własny ogółem 27030 25899 6341 6245
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 27030 25897 6341 6244
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 2 0 1
Kapitał zakładowy 29266 29266 6866 7057
Liczba akcji (szt) 10452000 104520000 10452000 104520000
Zysk(strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,10 -0,02 0,025 -0,004
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zl / EUR) 2,58 0,25 0,6 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014r.-Grupa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014rok.pdf Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport skonsolidowany 2014r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu - 2014 rok - skonsolidowane.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności grupy
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.5.-Grupa.pdf Oświadczenie Zarządu Par.92.1.5
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.6.-Grupa.pdf Oswiadczenie Zarządu Par. 92.1.6
opiniaraportbieglegoskonsolidow2014.pdf Opinia i Raport z badania niezależnego biegłego rewidenta
RAPORT o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2015-03-20 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm