Trwa ładowanie...
d38r6rh
d38r6rh
espi

PBS Finanse SA - Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania. (2/2011)

PBS Finanse SA - Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania. (2/2011)
Share
d38r6rh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | 02 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | STANOWISKO ZARZĄDU PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU dotyczące wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w dniu 31 stycznia 2011 roku.Na podstawie art. 80 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przedstawia następujące stanowisko w sprawie wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku:1.Zarząd ocenia, że zamiar nabycia akcji uprawniających do oddania 49,767 % głosów na walnym zgromadzeniu świadczy o woli wzywającego zwiększenia pewności wpływu na realizację strategii rozwoju Spółki zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 roku, a przekazanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2010. Z zapowiedzi wzywającego przedstawionej
w wezwaniu wynika, że będzie on dążył do rozwinięcia, przy wykorzystaniu zasobów Spółki, sieci agencyjnych placówek bankowych. Jest to więc zbieżne z podstawowym celem strategicznym, czyli koncentracji na usługach finansowych w oparciu o potencjał gospodarczy i rynkowy wzywającego, albowiem uzupełnia rodzaj aktywności prowadzącej do osiągnięcia celu strategicznego. Oznacza także rozszerzenie terytorialnej aktywności Spółki poza miejsce jej siedziby. Przedstawiony kierunek rozwoju z pewnością spowoduje wzrost zatrudnienia w tym obszarze działalności, albowiem do chwili obecnej Spółka nie zatrudniała takich pracowników. Aktualnie nie można jednak jeszcze określić liczby nowych miejsc pracy.2.Zwiększenie kapitałowego zaangażowania wzywającego w akcje Spółki jest, zdaniem Zarządu, zjawiskiem korzystnym dla jej interesu, albowiem zmniejsza ryzyko groźby konfliktu między wzywającym a innymi posiadaczami akcji, w szczególności poprzez uchwalanie uchwał o treści sprzecznej z intencją realizacji tej strategii lub
chociażby tylko sprzeciwianie się podejmowaniu uchwał zgodnych ze strategią bez innych powodów, niż chęć "wymuszenia" korzystnych warunków sprzedaży posiadanych akcji poza rynkiem regulowanym.3.Wzywający posiada obecnie 23.395.422 akcje Spółki, uprawniające do oddania 44, 76% głosów na walnym zgromadzeniu. Z tej przyczyny, zdaniem Zarządu, wykluczyć należy spekulacyjny cel wezwania.4.Cena proponowana w wezwaniu nie odpowiada w pełni aktualnej wartości godziwej Spółki, ta bowiem jest nieco wyższa, i nie odzwierciedla w pełni potencjału, jaki tkwi w niewykorzystanych dotąd możliwościach rozwojowych Spółki w zaprojektowanych w strategii obszarach. Jest ona jednak wyższa od ceny wynikającej z notowań giełdowych w ostatnich dniach i może być wystarczająco atrakcyjna dla tych inwestorów, którzy posiadają niewielkie pakiety akcji nabyte zwłaszcza znacząco poniżej oferowanej w wezwaniu ceny, z założeniem krótkiego horyzontu inwestycyjnego. Z kolei oczekiwana wielkość nabywanego pakietu akcji Spółki nie powinna po
stronie inwestorów wywoływać oczekiwania nadzwyczajnego odstępstwa od ceny rynkowej w postaci np. premii za przejęcie istotniejszej kontroli nad Spółką , albowiem powodzenie wezwania nie doprowadzi do przekroczenia progu posiadania takiej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, który pozwalałby wzywającemu na w pełni samodzielne decydowanie o sprawach Spółki.5.Stanowisko powyższe zostało sformułowane na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu o wezwaniu i ich ocenie, znajomości pozycji wzywającego na rynku usług finansowych oraz analizy obrotów akcjami Spółki.6.Stanowisko niniejsze zostało przekazane Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOSĆ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@beefsan.com.pl www.beefsan.com.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2011-02-15 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38r6rh

Podziel się opinią

Share
d38r6rh
d38r6rh